Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm đẩy mạnh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc thú y tại Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam


MỤC LỤC

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3
1.2.1 Mục tiêu chung. 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 3
1.3 Câu hỏi nghiên cứu. 3
1.4.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 3
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu. 3
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu. 3
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5
2.1 Cơ sở lý luận. 5
2.1.1 Các khái niệm cơ bản. 5
2.1.1.1 Khái niệm về phân phối 5
2.1.1.2 Khái niệm kênh phân phối, hệ thống kênh phân phối 5
2.1.1.3 Khái niệm thị trường, sản phẩm . 6
2.1.2 Chức năng, vai trò của kênh phân phối 8
2.1.2.1 Chức năng của kênh phân phối 8
2.1.2.2 Vai trò của kênh phân phối 9
2.1.3 Cấu trúc kênh và các loại kênh phân phối 11
2.1.3.1 Cấu trúc kênh phân phối 11
2.1.3.2 Các loại kênh phân phối sản phẩm . 11
2.1.4 Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối 13
2.1.4.1 Sự hoạt động của kênh phân phối 13
2.1.4.2 Các hình thức tổ chức kênh phân phối 15
2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối 18
2.2 Cơ sở thực tiễn. 21
2.2.1 Tình hình sản xuất thuốc thú y trên thế giới 21
2.2.2 Tình hình sản xuất thuốc thú y trong nước. 22
2.2.3 Vài nét về ngành chăn nuôi trong nước. 24
PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 27
3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của công ty. 27
3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 27
3.1.3 Khái quát chung về tình hình công ty. 32
3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty. 32
3.1.3.2 Tình hình lao động của công ty. 34
3.1.3.2 Tình hình cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. 36
3.1.3.3 Tình hình vốn và nguồn vốn của công ty. 38
3.1.3.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 40
ĐVT: Tr.đ 41
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 42
3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu. 42
3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu. 44
3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu. 44
3.2.4 Hệ thống hóa các chỉ tiêu trong đề tài 47
PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 48
4.1 Tình hình cung ứng thuốc thú y của công ty cho thị trường. 48
4.1.1 Quy trình sản xuất thuốc thú y của công ty. 48
4.1.2 Các nhãn hiệu và chủng loại sản phẩm thuốc thú y của công ty. 51
4.2 Khái quát về hệ thống kênh phân phối của công ty. 53
4.2.1 Cấu trúc kênh phân phối của công ty. 53
4.2.1.1 Chiều dài kênh phân phối 53
4.2.1.2 Chiều rộng kênh phân phối 56
4.2.2 Các dòng vận động trong kênh phân phối của công ty. 58
4.3 Đánh giá hệ thống kênh phân phối của công ty. 61
4.3.1 Đánh giá hệ thống phân phối của công ty thông qua tình hình tiêu thụ ở từng kênh 61
4.3.2 Đánh giá hệ thống phân phối của công ty thông qua từng vùng thị trường. 65
4.3.3 Đánh giá năng lực bán hàng của các thành viên tham gia vào kênh phân phối của công ty 69
4.4 Quản trị kênh phân phối của công ty. 72
4.4.1 Quản lý các thành viên trong kênh. 72
4.4.2 Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh. 73
4.4.3 Lựa chọn các thành viên tham gia vào hệ thống kênh. 75
4.4.4 Vận dụng các yếu tố marketing mix trong phát triển kênh phân phối 77
4.4.4.1 Sản phẩm . 77
4.4.4.2 Giá cả. 79
4.4.4.3 Các hoạt động xúc tiến tiêu thụ. 81
4.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kênh phân phối của công ty. 84
4.5.1 Các yếu tố bên ngoài 84
4.5.1.1 Môi trường kinh tế. 85
4.5.1.2 Đối thủ cạnh tranh. 86
4.5.1.3 Môi trường kỹ thuật, công nghệ. 86
4.4.2.5. Các yếu tố khác. 87
4.5.2 Môi trường bên trong công ty. 88
4.5.2.1 Nguồn nhân lực của công ty. 88
4.5.2.2 Chính sách marketing của công ty. 88
4.5.2.3 Quan hệ giữa các thành viên trong kênh. 88
4.5.2.4 Nguồn tài chính của công ty. 89
4.2.5.5 Thương hiệu của công ty. 89
4.6 Định hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty 90
4.6.1 Định hướng về hệ thống kênh phân phối của công ty. 90
4.6.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty 91
4.6.2.1 Giải pháp lựa chọn thị trường mục tiêu. 91
4.6.2.2 Giải pháp lựa chọn cấu trúc kênh. 92
4.6.2.3 Giải pháp trong việc khuyến khích các thành viên trong kênh. 93
4.6.2.4 Giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên kênh. 93
4.6.2.5 Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên bán hàng. 94
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 96
5.1 Kết luận. 96
5.2 Kiến nghị 97
5.2.1 Kiến nghị đối với nhà nước. 97
5.2.2 Kiến nghị đối với công ty. 98


Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm đẩy mạnh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc thú y
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm đẩy mạnh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thuốc thú y sẽ giúp ích cho bạn.