Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty CPTM Chợ Gạo


Luận văn dài 60 trang
Chương 1
GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Phạm vi nghiên cứu
Chương 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Một số lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh
2.1.2 Lý luận về môi trường kinh doanh
2.1.3 Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CPTM CHỢ GẠO

3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.2 Lĩnh vực hoạt động
3.2 Phân tích hoàn cảnh nội tại của công ty
3.2.1 Kết quả kinh doanh của công ty CPTM Chợ Gạo
3.2.2 Yếu tố về quản trị
3.2.3 Nguồn nhân lực
3.2.4 Về hoạt động Marketing
3.2.5 Phân tích tình hình tài chính của công ty
3.2.6 Về hoạt động nghiên cứu và phát triển
3.2.7 Hệ thống thông tin của công ty
3.3 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ
Chương 4
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

4.2 Phân tích môi trường tác nghiệp
4.2.1 Sức mạnh khách hàng
4.2.2 Sức mạnh nhà cung ứng
4.2.3 Đối thủ cạnh tranh hiện tại
4.2.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
4.2.5 Sản phẩm thay thế
4.3 Phân tích ảnh hưởng môi trường vĩ mô
4.3.1 Ảnh hưởng của yếu tố kinh tế
4.3.2 Ảnh hưởng của yếu tố chính trị - pháp luật
4.3.3 Ảnh hưởng của yếu tố văn hoá – xã hội – dân số
4.3.4 Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên
4.3.5 Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ
4.3.6 Ảnh hưởng của môi trường quốc tế
Chương 5
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CHỢ GẠO
GIAI ĐOẠN 2008 – 2012
5.1 Xây dựng các mục tiêu chiến lược
5.1.1 Sứ mạng của công ty CPTM Chợ Gạo
5.1.2 Mục tiêu của công ty giai đoạn 2008 – 2012
5.2 Xây dựng chiến lược
5.2.1 Xây dựng các phương án chiến lược
5.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất
5.3 Lựa chọn chiến lược:
5.4 Các giải pháp thực hiện các chiến lược
5.4.1 Giải pháp về Marketing
5.4.2 Giải pháp về nhân sự
5.4.3 Giải pháp về quản trị
5.4.3 Giải pháp về tài chính
5.4.4 Giải pháp về hệ thống thông tin
Chương 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty CPTM Chợ Gạo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty CPTM Chợ Gạo sẽ giúp ích cho bạn.