Đề tài: CHO SẢN PHẨM TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN GIAI ĐOẠN 2008 – 2013


Luận văn dài 92 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU . 3
1.1. Lý do chọn đề tài . 3
1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 4
1.2.1. Mục tiêu chung 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 4
1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 5
1.4. Phạm vi nghiên cứu 5
1.4.1. Không gian 5
1.4.2. Thời gian . 5
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 5
1.5. Lược khảo tài liệu nghiên cứu 5
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU .7
2.1. Phương pháp luận 7
2.1.1. Khái niệm chiến lược Marketing 7
2.1.2. Vai trò của hoạch định chiến lược Marketing 7
2.1.3. Mô hình hoạch định chiến lược Marketing 7
2.1.4. Các công cụ thường dùng trong hoạch định chiến lược . 8
2.1.5. Quá trình hoạch định chiến lược của doanh nghiệp . 9
2.2. Phương pháp nghiên cứu 17
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 17
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 17
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 18
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU
XÂY DỰNG (VLXD) MOTILEN CẦN THƠ 19
3.1. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần
VLXD Motilen Cần Thơ . 19
3.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 22
3.3. Mô tả sản phẩm . 25
3.3.1. Sản phẩm do công ty sản xuất 25
3.3.2. Các sản phẩm thương mại 28
3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm
(2005 – 2007) 29
3.5. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty 31
3.5.1. Thuận lợi . 31
3.5.2. Khó khăn . 31
3.6. Định hướng phát triển . 32
Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO
SẢN PHẨM TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY
VLXD MOTILEN CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 . 34
4.1. Môi trường bên trong công ty . 34
4.1.1. Tình hình nhân sự của công ty 34
4.1.2. Marketing 35
4.1.3. Sản xuất . 40
4.1.4. Tài chính 41
4.1.5. Hệ thống thông tin . 43
4.1.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong công ty (IFE) 44
4.2. Môi trường bên ngoài công ty . 45
4.2.1. Môi trường tác nghiệp 45
4.2.2. Môi trường vĩ mô . 47
4.2.3. Bảng tổng hợp các yếu tố môi trường bên ngoài công ty 52
4.2.4. Ma trận đánh đánh giá các yếu tố bên ngoài công ty (EFE) 54
4.2.5. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 56
4.3. Ma trận SWOT 57
4.4. Mục tiêu chiến lược Marketing . 60
4.5. Chọn lựa chiến lược .60
4.5.1. Dựa vào Ma trận chiến lược chính . 60
4.5.2. Dựa vào ma trận Ansoft . 61
4.6. Chu kỳ đời sống sản phẩm 61
4.7. Chiến lược Marketing hỗn hợp 62
4.7.1. Chiến lược sản phẩm . 62
4.7.2. Chiến lược định giá . 63
4.7.3. Chiến lược phân phối 63
4.7.4. Chiến lược chiêu thị 64
4.8. Dự kiến mức tiêu thụ sản phẩm tấm lợp trong giai đoạn
chiến lược 66
Chương 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING
CHO SẢN PHẨM TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG TY
VLXD MOTILEN CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 67
5.1. Về quản lý nguồn nhân lực 67
5.2. Về thiết bị công nghệ . 67
5.3. Về bán hàng . 68
5.4. Vấn đề nghiên cứu phát triển . 68
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 69
6.1. Kết luận 69
6.2. Kiến nghị . 69
6.2.1. Về phía công ty . 69
6.2.2. Về phía Nhà nước . 70


Xem Thêm: Cho sản phẩm tấm lợp fibrocement của công ty cổ phần vật liệu xây dựng motilen giai đoạn 2008 – 2013
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cho sản phẩm tấm lợp fibrocement của công ty cổ phần vật liệu xây dựng motilen giai đoạn 2008 – 2013 sẽ giúp ích cho bạn.