Đề tài: Tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp” tại Công ty xây dựng và phát triển đô thị


PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ XÂY LẮP
1.1 SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN.
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN.
1.3. Kế toán chi phí sản xuất trong đơn vị kinh doanh XDCB
1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất
1.5. Tổ chức hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp hạch toán chi phí sản xuất
CHUƠNG II
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
2.2 TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CFSX SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
CHƯƠNG III :
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
3.1.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
3.2. Phương hướng hoàn thiện trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và phát triển đô thị
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp” tại Công ty xây dựng và phát triển đô thị
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp” tại Công ty xây dựng và phát triển đô thị sẽ giúp ích cho bạn.