Đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu vật tư, thiết bị, máy công nghiệp của công ty Cổ Phần Sản Xuất TM và Dịch vụ Bắc Hà

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, hội nhập cùng WTO, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trải qua các giai đoạn khó khăn, từ hai cuộc cách mạng kháng chiến chống mỹ và pháp, rồi đến các cuộc cải cách kinh tế, hiện nay Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể: Cơ chế quan liêu bao cấp đã được xóa bỏ và thay thế vào đó là cơ chế thị trường, đồng thời Đảng và Nhà nước cũng đề ra những chính sách kinh tế mở để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển hội nhập được với nền kinh tế Thế giới.
Để thực hiện chính sách đó, thì Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện một số chủ chương nhằm phát triển nền kinh tế, trong đó khuyến khích, phát triển và mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại. Vì vậy mà hoạt động xuất nhập khẩu đã thực sự chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động của nền kinh tế đối ngoại và nó đã trở thành nguồn tích lũy, nguồn bổ sung cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong thời kỳ này thì ngành Công nghiệp đóng góp một tỷ trọng rất lớn trong tổng sản phẩm quốc dân. Một nhu cầu cấp thiết đặt ra là việc cung cấp các máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp mà ở Việt Nam chúng ta chưa đủ khả năng để sản xuất máy móc, thiết bị đó. Cho nên việc nhập khẩu các máy móc, thiết bi phục vụ cho ngành công nghiệp là vô cùng quan trọng. Để thực hiện nền kinh tế mở, Nhà nước đã cho phép các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng về máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp, do đó mà đã đáp ứng được nhu cầu cấp thiết đó. Với tinh thần hội nhập quốc tế, hiện nay Việt Nam đã và đang có mối quan hệ hợp tác, kinh doanh tốt đẹp với nhiều Quốc gia trên thế giới. Đây chính là tiền đề tạo nên triển vọng vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I 3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 3
SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HÀ 3
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại và Dịch Vụ Bắc Hà. 3
2. Cơ cấu tổ chức của công ty CP SX Thương Mại và Dịch Vụ Bắc Hà. 4
3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 5
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY (2007-2009) 7
CHƯƠNG II 9
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ, MÁY CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HÀ 9
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CPSX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HÀ 9
II. NỘI DUNG CỦA QUY TRÌNH NHẬP KHẨU 9
1. Nghiên cứu thị trường. 9
2. Đàm phán và ký kết hợp đồng. 12
3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu. 15
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu. 19
5. Tiềm lực về tài chính và nguồn nhân lực của doanh nghiệp. 25
III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CUẢ CÔNG TY CP SX THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC HÀ TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 27
1. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu. 27
2. Thị trường nhập khẩu của công ty. 28
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẮC HÀ TRONG NHỮNG NĂM QUA 29
1. Đánh giá chung. 29
2. Ưu điểm 29
3. Nhược điểm 29
CHƯƠNG III 29
MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ, MÁY CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY CP SX TM VÀ DỊCH VỤ BẮC HÀ 29
I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY BẮC HÀ 29
II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY BẮC HÀ 29
1. Hoàn thiện quá trình trong hoạt động nhập khẩu và hoạt động trong quá trình phân phối hàng hóa nhập khẩu. 29
2. Giải pháp về nhân sự. 29
3. Giải pháp về vốn. 29
4. Giải pháp về tiêu thụ vật tư, thiết bị, máy móc công nghiệp sau nhập khẩu của công ty 29
KẾT LUẬN 29
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu vật tư, thiết bị, máy công nghiệp của công ty Cổ Phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động nhập khẩu vật tư, thiết bị, máy công nghiệp của công ty Cổ Phần sẽ giúp ích cho bạn.