Đề tài: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Xi măng 18 Tổng cục CNQP


MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.1. Khái niệm, sự cần thiết nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
1.1.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh .
1.1.2. Sự cần thiết phải phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh
.2. Chỉ tiêu hiệu quả hệ thống sản xuất kinh doanh
1.2.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp :
1.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng các yếu tố SXKD cơ bản
1.2.2.1. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn và tài sản cố định .7
1.2.2.2.Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động .8
1.2.2.3. nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng lao động .9
1.3. Quy trình tổ chức đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
1.3.1. Các phương pháp phân tích và đánh giá :
1.3.1.1. Phương pháp so sánh .12
1.3.1.2. Phương pháp phân tích ảnh hưởng của các nhân tố 12
1.3.2. Quy trình đánh giá hiệu quả kinh doanh .
Chương 2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty 18 trong thời gian qua
2.1. Quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty 18 Bộ Quốc phòng .
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty .
2.1.2. Các đặc điểm về sản phẩm và thị trường .
2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty .
2.1.2.2. Đặc điểm về thị trường .
2.1.3. Đặc điểm về công nghệ
2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
2.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
2.2.2. Tình hình quản lý chi phí sản xuất kinh doanh 35
2.2.3. Kết quả kinh doanh của Công ty .
2.2.4. Đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
2.3. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm 2000, 2001, 2002 .
2.3.1. Đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh .
2.3.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng, các yếu tố sản xuất kinh doanh cơ bản của công ty .
2.3.2.1. Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản cố định .42
2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản lưu động .44
2.3.2.3. Hiệu quả sử dụng lao động và tiền lương 46
2.3.2.4. Nhận xét chung về hiệu quả kinh doanh của công ty 18 48
Chương 3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở Công ty 18 .
3.1. Phương hướng và mục tiêu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh của Công ty 18 trong năm tới .
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất KD của công ty 18.
3.2.1. Giải pháp tiết.
3.2.2. Giải pháp tăng doanh thu .
3.2.3. Đổi mới hoàn thiện việc tổ chức quản lý kinh doanh và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
Kết luận .


Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh củ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh củ sẽ giúp ích cho bạn.