Đề tài: Nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty ống thép Việt nam Vinapipe


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU-------------------------------------------------------------------- 1
Phần I. Tổng quan chung về công ty ống thép Việt Nam Vinapipe 2
1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp---------------------------------------- 2
1.2. Quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp----------------------- 2
1.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu của doanh nghiệp--------- 3
1.3.1. Nguyên vật liệu------------------------------------------------------------- 3
1.3.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất--------------------------- 5
1.3.3. Đặc điểm về lao động---------------------------------------------------- 6
1.3.4. Kết quả sản xuất và tiêu thụ từ 2000 - 2002--------------------------- 8
1.3.5. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ sản phẩm----------------------------- 9
Phần II. Thực trạng chất lượng sản phẩm của công ty ống thép
Việt Nam------------------------------------------------------------------------ 12
2.1. Tình hình chất lượng sản phẩm ở khâu sản xuất--------------------- 12
2.1.1. Những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm thép------------- 12
2.1.2. Kết quả sản xuất theo tiêu chuẩn trên-------------------------------- 17
2.2. ý kiến nhận xét của khách hàng tiêu thụ về chất lượng
sản phẩm ống thép của công ty----------------------------------------------- 21
2.3. Nhận xét khái quát v ề chất lượng sản phẩm ống thép của công ty trong những năm qua---------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Phần III. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
của công ty---------------------------------------------------------------------- 26
3.1. Phương hướng và mục tiêu phát triển trong những năm tới--------- 26
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm công ty--- 27
3.2.1. Biện pháp ngăn ngừa các khuyết tật xảy ra trong
quá trình sản xuất --------------------------------------------------------------- 27
3.2.2. Tăng cường các biện pháp tổ chức kinh tế để nâng cao chất lượng sản phẩm 28
3.2.3. Nâng cao trình độ tay nghề và ý thức của người lao động------- 30
3.2.4. Tăng cường công tác Marketing điều tra nhu cầu thị trường sản phẩm ống thép 32
3.2.5. Biện pháp về thiết bị công nghệ--------------------------------------- 35
3.2.6. Đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào----------------------- 35
3.2.7. Thường xuyên cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu
người tiêu dùng----------------------------------------------------------------- 36
3.2.8. Biện pháp xây dựng chế độ thưởng phạt---------------------------- 36
3.29. Biện pháp thực hiện đầu tư theo chiều sâu--------------------------- 38
KẾT LUẬN---------------------------------------------------------------------- 39


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty ống thép Việt nam Vinapipe
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng sản phẩm ở công ty ống thép Việt nam Vinapipe sẽ giúp ích cho bạn.