Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng thép tại văn phòng tổng công ty thép viêt nam


LỜI NÓI ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài
Từ khi nền kinh tế của Việt Nam chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh trong nước phát triển hơn, đặc biệt hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới phát triển vô cùng mạnh mẽ. Sự phát triển của thương mại đã có đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của đất nước. Trong đó phải kể đến các hoạt động nhập khẩu đã, đang, và sẽ có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính nhờ hoạt động nhập khẩu này ta mới có cơ hội mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều nước khác nhau trên thế giới, đặc biệt có thể tiếp cận được những hàng hoá phục vụ trực tiếp cho nhu cầu trong nước để đất nước ta ngày một giàu đẹp hơn.
Song thực tế, quy trình của hoạt động nhập khẩu không phải là đơn giản. Đặc biệt là khi Việt Nam gia nhập AFTA và chuẩn bị gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, hoạt động nhập khẩu nói riêng cũng như hoạt động thương mại Quốc tế nói chung sẽ phát triển rất mạnh mẽ và phức tạp.
Chính vì vậy xuất phát từ ý tưởng này, qua quá trình thực tập tại văn phòng tổng công ty thép việt nam em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng thép tại văn phòng tổng công ty thép viêt nam làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp
Mục đích ý nghĩa của đề tài:
Mục đích của đề tài này là em mong muốn góp phần đưa ra một giải pháp nhằm tránh những thiếu sót khi thực hiện quy trình nhập khẩu, cũng như khắc phục được những mặt còn tồn tại trong thực tế hoạt động nhập khẩu tại văn phòng tổng công ty thép việt nam Việc nghiên cứu những giải pháp này rất có ý nghĩa và cần thiết, nhất là trong điều kiện hiện nay khi nền kinh tế thế giới đang phát triển rất sôi động, và hoạt động nhập khẩu của nước ta được chú trọng hơn để đạt hiệu quả cao hơn.

Phương pháp nghiên cứu:
Để có thể hoàn thiện luận văn này, em sẽ áp dụng phương pháp duy vật biện chứng. Đó là các phương pháp như: phân tích - tổng hợp, phương pháp thống kê, đối chiếu - so sánh. Các phương pháp này được sử dụng kết hợp với nhau trên cơ sở dựa vào các quan điểm thương mại hiện đại và cổ điển.
Luận văn có kết cấu như sau:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về quy trình nhập khẩu
Chương II: Thực trạng quy trình nhập khẩu mặt hàng thép tại văn phòng tổng Công ty.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu hàng thép tại tổng công ty thép việt nam

CHƯƠNG I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU
I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ HÌNH THỨC CỦA HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU
1. Khái niệm
2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu.
3. Các hình thức kinh doanh nhập khẩu.
II. QUY TRÌNH NHẬP KHẨU.
1. Chuẩn bị trước giao dịch đàm phán
2. Đàm phán và ký kết hợp đồng.
3. Tổ chức thực hiện hợp đồng.

CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU THÉP TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

I. KHÁI QUÁT VỀ CƠ QUAN VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
1. Quá trình hình thành và phát triển của Cơ quan văn phòng
2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Cơ quan văn phòng
3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Cơ quan văn phòng
II. QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THÉP TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
1. Nghiên cứu thị trường nhập khẩu.
2. Lập phương án kinh doanh.
3. Giao dịch, đàm phán, và ký kết hợp đồng.
4. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu.
5. Mở thư tín dụng L/C
6. Kiểm tra tàu
7. Mua bảo hiểm.
8. Kiểm tra chứng từ
9. Chấp nhận thanh toán
10. Chấp nhận hàng tại cảng
11. Khiếu nại bồi thường
12. nộp thuế
13 . Thanh lý hợp đồng
14. báo cáo thống kê nhập khẩu
III. NHỮNG ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ TRONG QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THÉP TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
1. Trong quy trình nghiên cứu thị trường và lập phương án kinh doanh.
2. Trong giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng.
3. Trong việc thực hiện hợp đồng.
4. Những thuận lợi, khó khăn của Công ty.
CHƯƠNG III:
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
QUY TRÌNH NHẬP KHẨU MẶT HÀNG THÉP Ở VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU THÉP CỦA VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Mục tiêu của Công ty trong thời gian tới.
2. Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH NHẬP KHẨU TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty.
2. Những giải pháp chủ yếu.


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng thép tại văn phòng tổng công ty thép v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu mặt hàng thép tại văn phòng tổng công ty thép v sẽ giúp ích cho bạn.