Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng công ty Tập đoàn đầu tư thương mại công

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng công ty Tập đoàn đầu tư thương mại công


  MỤC LỤC

  Trang

  MỤC LỤC 1

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 4

  LỜI MỞ ĐẦU 5

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 7

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á. 7

  1. Khái quát hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Công Nghiệp Việt Á. 7

  1.1. Giới thiệu chung 7

  1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 7

  1.3. Các lĩnh vực hoạt động. 9

  1.4. Phương hướng hoạt động. 9

  2. Hệ thống tổ chức bộ máy của Công ty. 9

  II. THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. 12

  1. Thực trạng nguồn nhân lực: 12

  2. Thực trạng tổ chức công tác quản trị nhân lực. 13

  2.1. Bộ máy đảm nhiệm công tác quản trị nhân lực. 13

  2.2. Tổ chức công tác quản trị nhân lực. 14

  2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện một số hoạt động chức năng cơ bản ở Việt Á: 15

  2.3.1. Phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc : 15

  2.3.2. Công tác tuyển dụng nhân lực : 15

  2.3.3. Công tác đào tạo nhân lực: (Vấn đề này sẽ được phân tích kĩ hơn ở phần II của bài báo cáo này) 16

  2.3.4. Công tác thù lao, phúc lợi cho người lao động. 16

  3. Một số nhận xét. 20

  PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU 21

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 21

  1.1. Các khái niệm có liên quan. 21

  1.1.1. Nguồn nhân lực 21

  1.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực: 21

  1.2. Quy trình đào tạo nhân lực 22

  1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo 23

  1.2.1.1. Cơ sở xác định nhu cầu đào tạo 23

  1.2.1.2. Đánh giá nhu cầu đào tạo. 26

  1.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo 27

  1.2.3. Chuẩn bị đào tạo 27


  1.2.3.1. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 27

  1.2.3.2. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 30

  1.2.3.3. Dự tính kinh phí đào tạo 30

  1.2.4. Tiến hành đào tạo 30

  1.2.5. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển: 30

  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiệp. 31

  1.3.1. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp. 31

  1.3.1.1. Thị trường lao động. 32

  1.3.1.2. Hệ thống giáo dục và đào tạo xã hội 32

  1.3.2. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp. 32

  1.3.2.1. Triết lý của người lãnh đạo tổ chức về công tác đào tạo nhân lực trong doanh nghiêp. 32

  1.3.2.2. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 33

  1.3.2.3. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp 33

  1.3.2.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp 33

  1.3.2.5. Tình hình tài chính của doanh nghiệp 33

  1.4. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 34

  1.4.1. Đối với tổ chức: là để đáp ứng được yêu cầu công việc của tổ chức, giải quyết những mặt yếu kém còn tồn đọng trong tổ chức và làm kìm hãm sự phát triển của tổ chức, nghĩa là đáp ứng được nhu cầu tồn tại và phát triển của tổ chức. 34

  1.4.2. Đối với người lao động: 34

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á. 35

  2.1. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển tại Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đàu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á 35

  2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 35

  2.1.2. Xác định mục tiêu đào tạo. 40

  Sau khi xác định được mục tiêu đánh giá thì cán bộ đào tạo cũng xác định các tiêu chuẩn đánh giá đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng Công ty Tập đoàn Việt Á. 40

  2.1.3. Chuẩn bị đào tạo 41

  2.1.3.1. Xây dựng chương trình và lựa chọn thiết kế phương pháp đào tạo 43

  2.1.3.2. Chi phí cho việc đào tạo 45

  2.1.4. Tiến hành đào tạo 47

  2.1.5. Đánh giá công tác đào tạo 51

  2.1.5.1. Số lượng đào tạo: 51

  2.1.5.2. Chi phí đào tạo: 51

  2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển tại Tổng Công ty. 54

  2.2.1. Các nhân tố bên ngoài: 54

  2.2.1.1. Thị trường lao động: 54

  2.2.1.2. Hệ thống giáo dục và đào tạo xã hội: 54

  2.2.2. Các nhân tố bên trong: 54

  2.2.2.1. Quan điểm lãnh đạo của Việt Á về công tác đầo tạo và phát triển nhân lực: 54

  2.2.2.2. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp: 54

  2.2.2.3. Tình hình tài chính của Việt Á. 55

  2.2.2.4. Năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng Công ty: 55

  2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á. 56

  2.3.1. Những mặt đã đạt được 56

  2.3.2. Những mặt còn hạn chế: 57

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP VIỆT Á. 58

  3.1. Phương hướng hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới. 58

  3.1.1. Mục tiêu đào tạo trong thời gian tới: 58

  3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng Công ty trong thời gian tới: 58

  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác đào tạo nhân lực tại Tổng Công ty. 59

  3.2.1. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đào tạo nhân lực: 59

  3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo: 60

  3.3.3.Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo sau mỗi khoá đào tạo. 61

  3.2.4. Tạo động lực cho cán bộ đào tạo và cán bộ nhân viên đựơc đào tạo. 62

  3.2.5. Một số giải pháp khác: 63

  3.2.5.1. Sự quan tâm hơn nữa của Ban giám đốc và cải thiên tình hình tài chính cho đào tạo. 63

  3.2.5.2. Tăng cường việc đào tạo cán bộ quản lý cấp cao tại Tổng công ty. 63

  KẾT LUẬN 64

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65


  Xem Thêm: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng công ty Tập đoàn đầu tư thương mại công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nhân lực tại Tổng công ty Tập đoàn đầu tư thương mại công sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status