Đề tài: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty SXKD Tổng Hợp Đông Á


Luận văn dài 97 trang
Chương 1 1
GIỚI THIỆU 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: . 1
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu: . 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn. 2
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 3
1.2.1.Mục tiêu chung 3
1.2.2.Mục tiêu cụ thể 3
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3
1.3.1. Không gian: 3
1.3.2. Thời gian: . 4
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: 4
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU . 4
CHƯƠNG 2 . 5
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5
2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và vai trò của phân tích hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh. . 5
2.1.1.1. Khái niệm. . 5
2.1.1.2. Ý nghĩa và vai trò của phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất
kinh doanh. . 5
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
2.1.2.1. Các nhân tố vĩ mô. . 6
2.1.2.2. Các nhân tố vi mô. . 7
2.1.3. Khái quát về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 9
2.1.3.1. Doanh thu 9
2.1.3.2. Chi phí . 11
2.1.3.3. Lợi nhuận . 12
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá trong phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. . 13
2.1.4.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán . 13
2.1.4.2. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn . 13
2.1.4.3. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử lao động . 14
2.1.4.4. Nhóm chỉ tiêu về tài sản cố định 14
2.1.4.4. Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời 15
2.1.4.5. Một số chỉ tiêu khác . 16
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . 16
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. . 16
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu: . 17
2.2.1.1. Phương pháp so sánh . 17
2.2.1.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 18
2.2.1.2. Phương pháp chỉ số 18
CHƯƠNG 3 . 18
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP
ĐÔNG Á 18
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á 18
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC
PHÒNG BAN . 18
3.2.1. Cơ cấu tổ chức 18
3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 18
3.2.2.1. Tổng Giám Đốc . 18
3.2.2.2. Các Phó Giám Đốc 18
3.2.2.3. Phòng kế hoạch tổng hợp . 18
3.2.2.4. Phòng kế toán 18
3.3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT . 18
3.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 18
3.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN. . 18
3.5.1. Thuận lợi. . 18
3.5.2. Khó khăn. . 18
3.5.3. Phương hướng phát triển trong năm 2008. 18
CHƯƠNG 4 . 18
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP ĐÔNG Á . 18
4.1. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY. . 18
4.1.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty. 18
4.1.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 18
4.1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ CỦA CÔNG TY . 18
4.1.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí . 18
4.1.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí . 18
4.1.4. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty 18
4.1.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận . 18
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG. . 18
4.2.1. Phân tích yếu tố lao động 18
4.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động . 18
4.2.3. Phân tích khoản mục chi phí tiền lương 18
4.2.4. Phân tích năng suất lao động tại công ty . 18
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 18
4.3.1. Phân tích tình hình biến động cơ cấu tài sản 18
4.3.2. Phân tích tình trạng kỹ thuật của tài sản cố định 18
4.3.3. Phân tích tình trạng trang bị tài sản cố định . 18
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH 18
4.4.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 18
4.4.2. Phân tích khả năng thanh toán của công ty. . 18
4.4.3. Phân tích tỷ số về khả năng sinh lời 18
4.5. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 18
4.5.1. Thị trường . 18
4.5.2. Chất lượng sản phẩm 18
4.5.3. Giá cả sản phẩm 18
4.5.4. Đối thủ cạnh tranh 18


CHƯƠNG 5 . 18
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY . 18
5.1.NHỮNG THUẬN LỢI CỦA CÔNG TY 18
5.2. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 18
5.2.1. Giá vốn hàng bán còn cao . 18
5.2.2. Khả năng thanh toán của công ty còn cao 18
5.2.3. Lượng hàng tồn kho cao: 18
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TẠI CÔNG TY . 18
5.3.1. Về chi phí sản xuất . 18
5.3.2. Về khả năng thanh toán . 18
5.3.3. Giảm bớt lượng hàng tồn kho 18
CHƯƠNG 6 . 18
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. . 18
6.1. KẾT LUẬN . 18
6.2. KIẾN NGHỊ 18
6.2.1. Đối với công ty . 18
6.2.2. Đối với nhà nước 18


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sản xuất kinh doanh Tổng Hợp Đông Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sản xuất kinh doanh Tổng Hợp Đông Á sẽ giúp ích cho bạn.