Đề tài: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý lợi nhuận ở Công ty Dệt Minh Khai


LỜI NÓI ĐẦU​


Từ năm 1986, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Để phù hợp với yêu cầu đổi mới kinh tế và cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với Nghị quyết của Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII: Sự phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Làm cho công tác quản lý doanh nghiệp trở lên vô cùng quan trọng và đòi hỏi ngày càng được hoàn thiện hơn. Nhất là, đối với công tác quản lý lợi nhuận, bởi vì lợi nhuận là cái đích cuối cùng của một đơn vị khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận còn luôn luôn là một nhân tố lớn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị.

Để minh họa cho sự quan trọng của lợi nhuận, em đi xem xét về công tác quản lý kinh doanh và đánh giá, phân tích tình hình thực hiện lợi nhuận của Công ty dệt Minh Khai quí III năm 1999 so với qui trước, từ đó viết bài báo về công tác quản lý lợi nhuận của công ty và củng cố thêm kiến thức thực tế về công tác này cho bản thân.

Với kiến thức và sự hiểu biết hạn chế của mình, trong quá trình viết bài chắc chắn có nhiều ý sai và thiếu sót, nhiều lời văn không đúng với bản chất kinh tế, rất mong được thầy (cô) giáo hướng dẫn góp ý và sửa chữa để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn thầy (cô) giáo.MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU.

Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận về lợi nhuận và quản lý lợi nhuận trong các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh.


I. Khái niệm và ý nghĩa của lợi nhuận.

1. Khái niệm.

2. Ý nghĩa.

II. Phương pháp xác định lợi nhuận.

1. Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đối với các hoạt động tài chính.

3. Đối với các hoạt động bất thường.

III. Phân phối lợi nhuận.

IV. Các chỉ tiêu đánh giá và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận.

1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.

3. Tỷ lệ lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế.

2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận.

2.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận.

2.2. Phân tích lợi nhuận hoạt động khác.

2.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận.

IV. Biện pháp tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp công nghiệp.

1. Tăng sản lượng hàng hóa tiêu thụ.

2. Nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

3. Hạ giá thành sản phẩm.

4. Tổ chức tốt các hoạt động về quản lý sản xuất kinh doanh

5. Khai thác tối đa khả năng người lao động.

6. Tính đúng giá thành, nắm chắc quan hệ cung cầu.

Phần thứ hai: Thực trạng công tác tổ chức quản lý lợi nhuận ở Công ty dệt Minh Khai.

I. Đặc điểm tình hình chung của công ty dệt Minh Khai.

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty.

2. Nhiệm vụ hiện nay của công ty.

3. Bộ máy quản lý của công ty.

4. Cơ cấu sản xuất của công ty.

4.1 Kiểu cơ cấu sản xuất của công ty

4.2. Sơ đồ về cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty.

4.3. Qui trình sản xuất của công ty.

II. Thực trạng công tác tổ chức quản lý lợi nhuận ở công ty dệt Minh Khai.

1. Đánh giá tình hình lợi nhuận của công ty.

1.1. Đánh giá chung.

1.2. Đánh giá xu hướng và triển vọng của công ty.

2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch về lợi nhuận.

2.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận SXKD.

2.2. Phân tích lợi nhuân hoạt động khác.

2.3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận.

Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý lợi nhuận ở Công ty dệt Minh Khai.

I. Nhận xét về công tác quản lý lợi nhuận ở công ty dệt Minh Khai.

1. Nhận xét chung.

2. Ưu điểm.

3. Nhược điểm.

II. Chiến lược phát triển lợi nhuận của công ty trong một vào năm tới.

1. Về quy mô sản xuất kinh doanh.

2. Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, được thể hiện qua bảng sau.

III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý thực hiện lợi nhuận ở công ty dệt Minh Khai.

KẾT LUẬN.


Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý lợi nhuận ở Công ty Dệt Minh Khai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý lợi nhuận ở Công ty Dệt Minh Khai sẽ giúp ích cho bạn.