Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn chi nhánh Hà Nội


LỜI MỞ ĐẦU​

1. Sự cần thiết của đề tài


Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trên đà phát triển, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự phát triển của thị trường, các Công ty chứng khoán cũng không ngừng tăng cường chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng chuyên môn nhằm tăng khả năng cạnh tranh của ḿnh.

Một xu hướng mới hiện nay của nền kinh tế Việt Nam là đang làm quen với nguồn vốn mới, các doanh nghiệp Nhà nước đă và đang nhanh chóng chuyển đổi thành h́nh thức công ty cổ phần.Từ thực tế của thị trường chứng khoán Việt Nam, các dịch vụ liên quan đến tài chính doanh nghiệp đang trở thành nhu cầu cấp thiết tác động tới các công ty chứng khoán nói chung và công ty cổ phần chứng khoán Sài G̣n nói riêng. Trong đó phải kể đến hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực tài chính mà c̣n là chỉ tiêu quan trọng trong việc khẳng định uy tín cũng như vấn đề tăng lợi nhuận cho các công ty chứng khoán.

Hoạt động này đă được triển khai ở rất nhiều các công ty chứng khoán trong đó có công ty cổ phần chứng khoán Sài G̣n. Tuy nhiên trong quá tŕnh thực hiện không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, em đă chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn chi nhánh Hà Nội” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của ḿnh.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Với mục đích t́m hiểu về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp, chuyên đề sẽ khái quát và đi sâu vào những lư thuyết về tài chính doanh nghiệp cũng như các hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường chứng khoán trên khía cạnh tài chính.

- Đánh giá thực trạng hoạt động này tại công ty cổ phần chứng khoán Sài G̣n chi nhánh Hà Nội.

- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài G̣n chi nhánh Hà Nội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề chỉ tập trung vào phân tích hoạt động tư vấn Tài chính doanh nghiệp của công ty cổ phần chứng khoán Sài G̣n chi nhánh Hà Nội trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Chuyên đề sử dụng các phương pháp phân tích như: tổng hợp, thống kê, logic, diễn giải

5. Kết cấu của chuyên đề

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương:

Chương 1:Tổng quan về hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của Công ty chứng khoán

Chương 2: Thực trạng hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn

Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn chi nhánh Hà Nội.


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn ch sẽ giúp ích cho bạn.