Đề tài: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I


LỜI NÓI ĐẦU​


Nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý là đòi hỏi khách quan đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp và có vai trò đặc biệt quan trọng, bởi lẽ những đối tượng của nó là những người làm việc trong lĩnh vực quản lý, những người làm công tác chuẩn bị và lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh về mọi mặt, mà hoạt động lao động của họ có tác dụng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu quản lý.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý trong doanh nghiệp là nhằm hoàn thiện quá trình sản xuất kinh doanh với chất lượng cao, tiết kiệm tối đa thời gian lao động, sử dụng có hiệu quả các yếu tố cấu thành của quá trình kinh doanh, đồng thời làm cho bộ máy quản lý năng động, gọn nhẹ, hoạt động nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý không phải là một việc làm đơn giản, mà nó đòi hỏi phải có sự nghiên cứu một cách kỹ lượng dựa trên những luận cứ khoa học. Hoàn thiện tổ chức lao động, phối hợp và sử dụng lao động một cách hợp lý và có hiệu quả là một vấn đề lớn và có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế và tăng năng suất lao động.

Trung tâm viễn thông khu vực I là đơn vị trực thuộc Công ty, cũng như nhiều đơn vị khác, bộ máy quản lý còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp

Nội dung của bài viết này bao gồm các phần chính như sau:

Chương 1: Lý luận cơ bản và ý nghĩa của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I

Chương 2: Tình hình tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I


MỤC LỤC


Lời nói đầu

Chương I: Một số vấn đề Lý luận và sự cần thiết của việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Các doanh nghiệp


1. Quản lý và lao động quản lý

1.1. Khái niệm về quản lý

1.2. Lao động quản lý

1.2.1 Khái niệm và đặc điểm của lao động quản lý

1.2.2 Chức năng của lao động quản lý

2. Bộ máy quản lý

2.1 Khái niệm

2.2 Yêu cầu của bộ máy quản lý

3. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý

3.1. Khái niệm

3.2. Các kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

4. Vai trò của bộ máy quản lý

5. Những nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lý

5.1. Nhóm các nhân tố thuộc đối tượng quản lý

5.2. Nhóm những nhân tố thuộc lĩnh vực quản lý

Chương II: Tình hình tổ chức bộ máy quản lý ở trung tâm viễn thông khu vực I

1. Sự hình thành và phát triển của trung tâm

2. Một số đặc điểm kĩ thuật công nghệ ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy quản lý của trung tâm

2.1. Đặc điểm thị trường đầu vào

2.2 Vốn sản xuất kinh doanh

2.3. Đặc điểm sản phẩm và khách hàng

3. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I

3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

3.2. Chức năng, quyền hạn và mối quan hệ của các đơn vị trực thuộc Trung tâm

3.2.1. Phòng Nhân sự – Lao động tiền lương

3.2.2. Phòng kế toán thống kê - tài chính

3.2.3. Phòng Kế hoạch - Vật tư

3.2.4. Phòng Kỹ thuật - Nghiệp vụ

3.2.5. Phòng Kinh doanh - Tiếp thị

4. Một số tồn tại chủ yếu trong tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm viễn thông khu vực I

4.1. Bộ máy quản lý và sắp xếp lao động chưa thật hợp lý

4.2. Công tác học tập đào tạo bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu

4.3. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thanh tra, kiểm tra, thi đua khen thưởng, kỷ luật

4.4. Công tác tuyển chọn còn những bất cập

Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý tại Trung tâm viễn thông khu vực I

1. Phương hướng và phương thức hoàn thiện

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy quản lý

2.1. Sắp xếp, bố trí lại lao động trong các bộ phận quản lý

2.2. Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý

2.3. Công tác học tập, đào tạo bồi dưỡng

2.4. Công tác tuyển chọn lao động

2.5. Tạo động lực cho người lao động

Kết luận

Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý ở Trung tâm viễn thông khu vực I sẽ giúp ích cho bạn.