Đề tài: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 26 - BQP


Mục lục


Trang
Lời nói đầu
1
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
4
1. Nguồn gốc và khái niệm chiến lược kinh doanh.
4
2. Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh.
5
3. Phân loại chiến lược kinh doanh.
7
3.1 Căn cứ vào các lĩnh vực quản trị cơ bản
7
3.2. Căn cứ vào cấp quản trị
8
3.3. Căn cứ vào cách tiếp cận chiến lược
9
II. Nội dung của chiến lược kinh doanh.
9
1. Nội dung của chiến lược tổng quát.
10
1.1. Khả năng sinh lợi.
10
1.2. Thế và lực của Công ty.
10
1.3. An toàn trong kinh doanh .
11
2. Nội dung của chiến lược bộ phận.
12
2.1. Chiến lược con người
12
2.2. Chiến lược thị trường.
13
2.3. Chiến lược tạo vốn
13
2.4. Chiến lược Marketing hỗn hợp.
14
2.4.1.Chiến lược sản phẩm.
14
2.4.2. Chiến lược giá cả.
14
2.4.3. Chiến lược phân phối
15
2.4.4. Chiến lược giao tiếp và khuyếch trương.
16

III. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của DN.
17
1. Các yếu tố của môi rường vĩ mô nền kinh tế.
17
1.1.Các yếu tố kinh tế
17
1.2 Các yếu tố chính trị
17
1.3 Các yếu tố văn hóa - xã hội
17
1.4. Yếu tố tự nhiên
18
1.5. Yếu tố kĩ thuật và công nghệ
18
.2. Các yếu tố môi trường ngành kinh doanh.
18
2.1 Sức ép của các đối thủ cạnh tranh .
18
2.2. Sức ép của khách hàng.
18
2.3. Sức ép của nhà cung ứng vật tư.
18
2.4. Sức ép của sản phẩm thay thế.
19
2.5.Sức ép của đối thủ mới xuất hiện.
19
3. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp.
19
3.1. Yếu tố nhân sự
19
3.2. Yếu tố nghiên cứu phát triển
19
3.3. Yếu tố marketing.
19
3.4. Yếu tố chính sách tài chính
20
3.5. Yếu tố khả năng tổ chức
20
3.6. Yếu tố nề nếp tổ chức doanh nghiệp
20
3.7. Yếu tố nguồn lực vật chất
20
4. Các môi trường quốc tế.
20
IV - Quy trình tổ chức xây dựng thực hiện & đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
20
1. Những căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh.
20
1.1. Căn cứ vào khách hàng
20
1.2. Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp
20
1.3. Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh
21
2. Xây dựng chiến lược kinh doanh
21
3. Thực hiện chiến lược kinh doanh.
22
3.1. Thiết lập mục tiêu hàng năm.
22
3.2. Đảm bảo các nguồn lực thực hiện chiến lược.
22
3.2.1. Đánh giá nguồn lực.
22
3.2.2. Điều chỉnh nguồn lực
22
3.2.3. Đảm bảo và phân bổ nguồn lực.
22
3.3. Xây dựng cơ cấu tổ chức để thực hiện chiến lược kinh doanh
23
3.4. Triển khai thực hiện chiến l­ợc và hoạt động điều chỉnh.
23
3.5. Đánh giá việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
23
V. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
23
1. Xác định nội dung kiểm tra, đánh giá chiến lược.
23
2. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra.
24
3. Kiểm tra, đánh giá theo chiến lược theo các tiêu chuẩn đã xây dựng.
24
4. Điều chỉnh mục tiêu hay kế hoạch thực hiện chiến lược
24
Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh ở công ty 26.
25
I. Giới thiệu tổng quan Công ty 26-BQP.
25
1. Hoàn cảnh ra đời Công ty 26-BQP.
25
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26-BQP.
26
3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Công ty 26-BQP.
28
3.1. Chức năng kinh doanh
28
3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công ty 26-BQP.
28
4. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty 26-BQP.
29II. Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP giai đoạn 2002-2004
32
1. Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP giai đoạn 2002-2004.
32
1.1. Đặc điểm chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP.
32
1.1.1. Về sản phẩm
32
1.1.2. Về thị trường
33
1.1.3. Về đối thủ cạnh tranh
33
1.1.4. Về công nghệ thiết bị
33
1.1.5. Về lao động
34
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 26-BQP.
35
3. Phân tích tình hình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP giai đoạn 2002-2004.
38
3.1. Chiến lược con người ở Công ty 26-BQP
38
3.2. Chiến lược thị trường của Công ty 26-BQP
39
3.3. Chiến lược sản phẩm của Công ty 26-BQP.
40
3.4. Chiến lược giá cả của Công ty 26-BQP
40
3.5. Chiến lược phân phối của Công ty 26-BQP
42
3.6. Chiến lược giao tiếp và khuyếch trương ở Công ty 26-BQP.
42
4. Đánh giá quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP.
42
4.1. Về ưu điểm
42
4.2. Về nhược điểm
43
Chương III: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP.
44
I - Cơ sở xây dựng và định hướng tổng quát trong chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP.
44
1. Các căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty 26-BQP.
44
1.1. Căn cứ vào môi trường kinh doanh.
44
1.1.1. Môi trường và cơ hội
44
1.1.2. Môi trường và đe dọa.
44
1.2. Căn cứ vào nội tại của Công ty 26-BQP.
45
1.2.1. Điểm mạnh.
45
1.2.1. Điểm yếu:
45
2. Mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP.
46
3. Các định hướng trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty 26-BQP.
47
II. Một số giải pháp góp phần xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty 26-BQP.
47
1. Đào tạo bộ phận Marketing có tính chất chuyên môn hóa tại Công ty.
47
2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu thị trường.
47
3. Sử dụng và quản lý vốn có hiệu quả.
49
4. Thiết lập chiến lược giá cả và chiến lược phân phối hợp lý
49
5. Tăng cường xúc tiến hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.
50
6. Tăng cường chiến lược con người.
50
Kết luận
51
Tài liệu tham khảo
53


Xem Thêm: Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của sẽ giúp ích cho bạn.