Đề tài: PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ được coi là xương sống của nền kinh tế khi chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, hàng năm đóng góp trên 30% GDP. Vấn đề trọng yếu là khu vực này mỗi năm giải quyết việc làm cho hàng triệu lượt lao động. Song từ nhiều năm qua, môi trường hoạt động kinh doanh của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ này gặp rất nhiều khó khăn cả về cơ chế, chính sách lẫn những khó khăn "nội tại" và chính những khó khăn đó đã và đang là nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến sự phát triển cả về lượng và chất của DNVVN.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 3
1. Khái niệm và đặc điểm của DNVVN . 3
2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 6
3. Những khó khăn, hạn chế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
ở Việt Nam. . 12
4. Một số nguyên nhân, hạn chế, trở ngại đối với các doanh nghiệp
vừa và nhỏ. . 20
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DNVVN Ở VIỆT NAM 23
I.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 23
1. Thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 23
2. Thể chế chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ . 42
3. Thị trường phát triển DNVVN ở Việt Nam . 45
4. Đánh giá môi trường kinh doanh tổng thể của Việt Nam có tác động đến doanh nghiệp vừa và nhỏ . 67
CHƯƠNG III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DNVVN
Ở VIỆT NAM . 72
I. CÁC GIẢI PHÁP . 72
1. Nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của các DNVVN 72
2. Tiếp tục đổi mới cơ chế đối với DNVVN 75
3. Thực hiện hỗ trợ DNVVN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 80
4. Phát triển thị trường dịch vụ kinh doanh đối với doanh nghiệp
vừa và nhỏ 82
II. CÁC KIẾN NGHỊ CỤ THỂ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN DNVVN Ở VIỆT NAM . 95
1.Thực hiện có hiệu quả luật doanh nghiệp 95
2. Ban hành các văn bản pháp luật cần thiết để tạo ra một cơ sở dữ liệu tập trung thông tin các doanh nghiệp và công ty đã đăng ký và công khai các thông tin đó ra công chúng. 96
3.Tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các DNV&N . 96
4.Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thuế . 97
5.Tiếp tục hoàn thiện chính sách tài chính tín dụng và vốn: 97
6.Tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai 99
7.Chính sách về công nghệ: 99
KẾT LUẬN . 103
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104


Xem Thêm: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam - thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam - thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.