Đề tài: Những giải pháp và kiến nghị chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty giầy Thượng Đình


MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về xuất khẩu.
I.Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế thị trường.
1.Các lý thuyết về xuất khẩu.
2.Hoạt động xuất khẩu
3.Các hình thức xuất khẩu
4.Vai trò của hoạt động xuất khẩu
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
1.Nhân tố chủ quan (nhân tố bên trong doanh nghiệp)
2.Các nhân tố khách quan (nhân tố ảnh hưởng bên ngoài doanh nghiệp)
III. Các bước tiến hành xuất khẩu
1.Tổ chức điều tra nghiên cứu thị trường
2.Lựa chọn mặt hàng xuất khẩu
3.Lựa chọn bạn hàng
4.Lựa chọn phương thức giao dịch
5.Đàm phán và ký kết hợp đồng
6.Tổ chức thực hiện hợp đồng
7.Đánh giá hậu quả hoạt động xuất khẩu
Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu của
công ty giầy Thượng Đình giai đoạn (1996-2000)
I. Tổng quan về Công Ty giầy Thượng Đình
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.Mục đích, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của
Công ty giầy Thượng Đình
3.Các hình thức xuất khẩu của Công ty
4.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn (1996-200)
II. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu của Công ty giầy Thượng Đình giai đoạnh 1996-2000
1.Vị trí hoạt động xuất khẩu trong Công ty
2.Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu của Công ty
3.Thị trường xuất khẩu
4.Kim ngạch xuất khẩu
5.Quy trình nghiệp vụ xuất khẩu của Công ty
III. Đánh giá tình hình xuất khẩu của Công ty trong thời gian qua
1.Những kết quả đạt được.
2.Những vấn đề tồn tại
3.Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của Công ty
Chương III: Những kiến nghị và giải pháp chủ yếu để
đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu của công ty trong thời gian tới
I. Phương hướng xuất khẩu của Công ty
II. Một số giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh xuất khẩu của công ty
1.Tăng cường hoạt động Marketing nhằm đẩy mạnh
hoạt động xuất khẩu
2.Tổ chức và thực hiện tốt khâu thiết kế sản phẩm
3.Các giải pháp về nâng cao chất lượng và hạ giá thành
sản phẩm xuất khẩu
4.Đào tạo bồi dưỡng và nâng cao trình độ, tay nghề đội
ngũ cán bộ công nhân
5.Hoàn thiện quy trình xuất khẩu
6.Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh
7.Củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu
8.Lập quỹ thưởng phạt đối với hoạt động xuất khẩu
III. Những kiến nghị với nhà nước
1.Có chính sách xây dựng các vùng nguyên liệu phục vụ cho
ngành giầy dép
2.Hoàn thiện hệ thống thuế nhập khẩu
3.Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư và phát triển cho toàn ngành Da-Giầy,
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất của Công ty phát triển
4.Nhà nước cần đơn giản hoá thủ tục đăng ký nhãn mác và chất
lượng hàng hoá
5.Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước đối
với quá trình quản lý các doanh nghiệp
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Những giải pháp và kiến nghị chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty giầy Thượng Đình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp và kiến nghị chủ yếu để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty giầy Thượng Đình sẽ giúp ích cho bạn.