Đề tài: Đổi mới hoạt động của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Ngân hàng Công thương Việt Nam


Luận văn dài 92 trang:
, luận văn có nhiệm vụ:
- Hệ thống hoá và làm sáng tỏ hơn một số vấn đề chung về hoạt động của ngân hàng thương mại trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
- Phân tích thực trạng hoạt động của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn từ ngày thành lập đến nay, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.
- Đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới hoạt động của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn trong thời gian tới.
môc lôcTrang

MỞ ĐẦU
1

Chương 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NÓ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
6
1.1.
Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
6
1.2.
Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường
14
1.3.
Thời cơ và thách thức chủ yếu đối với các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
23
1.4.
Kinh nghiệm của một số chi nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam trong đổi mới hoạt động
28

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN
34
2.1
Khái quát sự ra đời, phát triển của chi nhánh
34
2.2
Thực trạng tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn
36
2.3
Tình hình hoạt động xã hội của chi nhánh
48
2.4
Đánh giá chung về hoạt động của chi nhánh
51
2.5
Những bài học kinh nghiệm thực tiễn
60

Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN
62
3.1
Định hướng chung
62
3.2
Các giải pháp tiếp tục đổi mới hoạt động của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn
66

KẾT LUẬN
87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
89

PHỤ LỤC
92


Xem Thêm: Đổi mới hoạt động của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Ngân hàng Công thương Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đổi mới hoạt động của chi nhánh Khu Công nghiệp Tiên Sơn, Ngân hàng Công thương Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.