Đề tài: CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Ở VIỆT NAM


Luận văn dài 83 trang
LỜI MỞ ĐẦU: .1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH 3
1. Khái quát chung về ngân hàng quốc doanh: .3
1.1. Lịch sử phát triển của các hoạt động Ngân hàng: .3
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các hoạt động ngân hàng trên
thế giới: 3
1.1.2 Lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam: 4
1.2. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động ngân hàng: 6
1.2.1. Khái niệm hoạt động ngân hàng: .6
1.2.2. Đặc điểm của ngân hàng Nhà nước: 7
1.3. Hoạt động của ngân hàng nhà nước: 8
1.3.1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: .8
1.3.2. Phát hành tiền: 9
1.3.3. Hoạt động tín dụng: .9
1.3.4. Mở tài khoản, hoạt động thanh toán và ngân quỹ: 10
1.3.5. Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối: . 10
1.3.6. Thanh tra ngân hàng: 11
1.4. Vai trò của hoạt động NHNN đối với nền kinh tế: . 11
1.5. Vai trò của Nhà nước đối với Ngân hàng: . 11
1.5.1. Nhà nước xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia:
. 11
1.5.2. Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ quản lý và duy trì trật tự cho
các hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế: . 12
1.5.3. Nhà nước thành lập và sử dụng hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng
nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân: 12
1.5.4 Nhà nước kích thích sự phát triển của hệ thống ngân hàng, tổ chức
tín dụng: . 13
2. Khái quát về NHTM quốc doanh: 13
2.1 Khái quát chung về sự hình thành NHTM Quốc doanh: . 13
2.2. Khái niệm và đặc điểm của NHTM: 14
2.2.1. Khái niệm NHTM: . 14
2.2.2 Đặc điểm của NHTM: . 15
2.3. Hoạt động của NHTM: . 16
2.3.1 Hoạt động huy động vốn: 16
2.3.2 Hoạt động tín dụng: 16
2.3.3 Dịch vụ thanh toán ngân quỹ: 16
2.4. Tính đặc thù về hoạt động của NHTM: . 17
2.5. Vai trò của NHTM trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam: . 18
2.6. Sự cần thiết cổ phần hóa NHTM Quốc doanh: 20
2.7. Mục tiêu, yêu cầu cổ phần hoá : 23
3. Định hướng chiến lược phát triển các NHTMNN: 23
CHƯƠNG II: CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC CỔ PHẦN HÓA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH VIỆT NAM: . 26
1. Những vấn đề chung về cổ phần hóa NHTM quốc doanh: 26
1.1. Điều kiện cổ phần hóa: . 26
1.2. Hình thức cổ phần hóa: . 26
1.3. Chi phí thực hiện cổ phần hóa: 26
2. Quy trình cổ phần hóa: . 27
2.1. Chuẩn bị cổ phần hóa: . 27
2.2 Xây dựng phương án cổ phần hóa: . 27
2.3 Phê duyệt và kiểm tra khi thực hiện cổ phần hóa: . 28
2.4 Ra mắt NHTM cổ phần đăng ký kinh doanh: . 28
3. Xử lý tài chính của NHTM khi tiến hành cổ phần hóa:
3.1. Tài sản có của NHTM khi tiến hành cổ phần hóa: 29
3.2. Tài sản nợ của NHTM trước khi cổ phần hóa: 29
3.2.1. Các khoản nợ tồn động: 29
3.2.2. Các khoản huy động vốn: 31
3.3. Xác định giá trị thực tế của NHTM: 31
3.3.1. Chủ thể xác định giá trị doanh nghiệp: . 31
.
3.3.2. Nguyên tắc xác định giá trị doanh nghiệp: 32
.
3.3.3. Xử lý giá trị thực tế ở thời điểm NHTM chính thức chuyển thành
NHTM cổ phần: . 32
4. Bán cổ phần ra công chúng: 33
4.1. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần lần đầu: . 33
4.1.1. Vốn điều lệ: . 33
4.1.2. Cơ cấu cổ phần lần đầu: . 34
4.2. Giá bán cổ phần lần đầu: . 35
4.3. Phương thức bán cổ phần lần đầu: . 35
4.3.1. Phương thức đấu giá công khai: . 36
4.3.2. Phương thức bảo lãnh phát hành: . 36
4.3.3 Phương thức thoả thuận trực tiếp: . 37
4.4. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần: 38
4.5. Điều kiện bán và chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngòai: 39
4.6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài: . 40
4.6.1. Quyền của nhà đầu tư nước ngoài: . 40
4.6.2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài: . 41
5. Doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 41
6. Chính sách đối với người lao động trong NHTM cổ phần hóa: 41
7. Bộ máy quản lý điều hành NHTM cổ phần hóa: 42
CHƯƠNG III: THỰC TIỂN QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH
CỔ PHẦN HÓA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH Ở VIỆT
NAM: . 44
1. Khái quát chung về cổ phần hóa NHTM ngọai thương: 44
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng ngọai thương (NHNT):
. 44
1.1.1. Lịch sử hình thành: 44
1.1.2. Quá trình phát triển của NHNT: . 45
1.2. Sự cần thiết cổ phần hóa NHNT: 47
1.3. Mục tiêu cụ thể: 47
2. Tình hình và đặc điểm của doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa: 48
2.1. Thông tin chung về NHTM ngoại thương: 48
2.2 Ngành nghề kinh doanh: 48
2.2.1. Huy động vốn: . 48
2.2.2. Hoạt động tín dụng: 49
2.2.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: 49
2.2.4. Các hoạt động khác: . 49
2.3. Sản phẩm và dịch vụ cung cấp: . 49
2.4. Bộ máy quản lý điều hành doanh nghiệp: 49
2.5. Cơ cấu lao động: . 50
2.5.1. Theo trình độ lao động: 50
2.5.2. Theo hợp đồng lao động: 50
2.5.3. Theo độ tuổi lao động: . 50
2.5.4. Theo đơn vị kinh doanh: 51
2.5.5. Đánh giá nguồn nhân lực: 51
3. Giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa: 51
3.1. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm định giá: . 51
3.2. Giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp: . 52
4. Tài sản NHTM tại thời điểm cổ phần hóa: . 52
4.1. Tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2006: . 52
4.1.1. Tài sản cố định hữu hình: . 52
4.1.2. Tài sản cố định vô hình: . 53
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất: . 53
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai: . 53
4.2.2. Tình hình sử dụng đất: . 53
5. Hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa: 54
5.1. Tình hình huy động vốn: . 54
5.2. Hoạt động tín dụng: 55
5.2.1. Chính sách tín dụng: 55
5.2.2. Diễn biến tăng trưởng tín dụng: 56
5.3. Hoạt động thanh toán quốc tế: . 56
5.4. Hoạt động kinh doanh thẻ: 57
5.5. Hoạt động kinh doanh ngọai tệ: 58
5.6. Hoạt động ngân hàng đại lý: . 59
5.7. Hoạt động kinh doanh chứng khoán (VCBS): . 59
5.8. Hoạt động mua bán nợ và khai thác tài sản: 59
6. Hình thức tổ chức và hoạt động sau cổ phần hóa: . 59
6.1. Mô hình tổ chức NHTMCP NTVN sau cổ phần hóa: 60
6.2. Cấu trúc vốn: 60
6.2.1. Căn cứ xác định quy mô và cơ cấu vốn điều lệ: 60
6.2.2 Cơ cấu vốn phát hành : 61
6.2.3. Mức vốn điều lệ sau cổ phần hóa: 61
6.3. Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh: 61
7. Chiến lược kinh doanh trong các năm tới: . 62
7.1. Tầm nhìn: . 62
7.2. Chiến lược: . 62
8. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp hoàn thiện quá trình cổ phân hóa
NHTM NT nói riêng và NHTM quốc doanh Việt Nam nói chung: . 62
8.1 Thuận lợi : . 62
8.2. Khó khăn: . 67
8.2.1. Cơ chế hoạt động: 67
8.2.2. Sự chuyển dịch nhanh chóng nguồn lực lao động: 67
8.2.3. Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt: . 68
9. Hướng hoàn thiện: . 71
KẾT LUẬN CHUNG: 73


Xem Thêm: Cổ phần hóa ngân hàng thương mại quốc doanh ở việt nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cổ phần hóa ngân hàng thương mại quốc doanh ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.