Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP


  Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP(81 trang)

  *Tính cấp thiết của đề tài:

  Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đang dần chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cũng từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp không còn nằm trong khuôn khổ của những kế hoạch cứng nhắc mà chịu tác động chi phối bởi các quy luật kinh tế thị trường. Trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế đó, không ít các doanh nghiệp tỏ ra lúng túng, làm ăn thua lỗ thậm chí đi tới phá sản nhưng cũng có nhiều doanh nghiệp sau những bỡ ngỡ ban đầu đã thích ứng được với cơ chế mới, kinh doanh năng động và ngày càng phát triển lớn mạnh lên.

  Thực tế kinh doanh trong cơ chế thị trường đã chứng tỏ thị trường hay nói rộng hơn là môi trường kinh doanh luôn vận động, biến đổi phá vỡ sự cứng nhắc của các kế hoạch ngắn hạn cũng như dài hạn của các doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp cần thiết phải hoạch định và triển khai một công cụ kế hoạch hoá hữu hiệu đủ linh hoạt ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Chiến lược kinh doanh không nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể, chi tiết như một kế hoạch mà nó được xây dựng trên cơ sở phân tích và dự đoán các cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp có một cái nhìn tổng thể về bản thân mình cũng như về môi trường kinh doanh bên ngoài để hình thành nên các mục tiêu chiến lược và các chính sách các giải pháp lớn thực hiện thành công các mục tiêu đó.

  Mặt khác, hầu hết các doanh nghiệp ở nước ta còn xa lạ với mô hình quản lý chiến lược nên chưa xây dựng được các chiến lược hoàn chỉnh, hữu hiệu nhằm phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, Công ty Vận tải biển III - VINASHIP cũng là một trong số đó.

  Trong mấy năm gần đây, dưới sự cạnh tranh gay gắt của đội tàu nước ngoài, việc tăng thị phần vận tải nước ngoài cũng như vận tải xuất nhập khẩu là việc hết sức khó khăn. Trước tình hình đó đòi hỏi công ty cần xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh toàn diện để vươn lên trong cạnh tranh, đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh, xứng đáng là một trong những con chim đầu đàn của ngành Hàng hải Việt Nam.

  Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn đó, trong quá trình thực tập ở Công ty Vận tải biển III-VINASHIP, em đã đi sâu nghiên cứu và lựa chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình là: "Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP"

  * Mục đích nghiên cứu:

  - Khảo sát thực trạng công tác xây dựng và kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP.

  - Trên cơ sở phân tích thực trạng đó rút ra những tồn tại và nguyên nhân, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP.

  * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

  Luận văn tốt nghiệp chủ yếu tập trung nghiên cứu công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. Tác giả đứng trên góc độ của doanh nghiệp để phân tích và đề xuất các ý kiến nhằm hoàn thiện công tác này của công ty.

  * Những đóng góp chính của luận văn tốt nghiệp:

  - Hệ thống hoá lý luận về chiến lược kinh doanh và quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

  - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty từ nay đến năm 2002.

  - Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hoạch định và thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP.

  * Kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp gồm 3 chương:

  Chương I: Những vấn đề cơ bản để hoạch định chiến lược kinh doanh.

  Chương II: Thực trạng công tác hoạch định chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP.

  Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP.


  Mục lục  Mở đầu 1

  Chương I: Những vấn đề cơ bản để hoạch định chiến lược kinh doanh 3

  I. Chiến lược kinh doanh. 3

  1. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh 3

  2. Các đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh 4

  3. Hệ thống chiến lược của doanh nghiệp. 5

  31 Các cấp của chiến lược trong doanh nghiệp. 5

  32 Các loại chiến lược trong doanh nghiệp. 6

  IINghiện cứu môi trường. 8

  1Mội trường vĩ mô. 8

  11. Các yếu tố kinh tế 9

  12. Các yếu tố chính phủ và chính trị. 9

  13. Những yếu tố xã hội. 9

  14. Những yếu tố tự nhiên. 9

  15. Yếu tố công nghệ và kỹ thuật. 9

  2. Môi trường vi mô. 10

  21. Đối thủ cạnh tranh. 10

  22. Người mua. 12

  23. Những nhà cung cấp. 12

  24. Đối thủ tiềm ẩn. 12

  3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường. 12

  IIIPhận tích nội bộ. 13

  1Marketịng. 13

  2. Sản xuất. 14

  3Tại chính kế toán. 14

  4Nghiện cứu và phát triển. 15

  5Hê. thống thông tin. 16

  6. Ma trận nội bộ. 17

  IV. Xác định sứ mạng và mục tiêu. 17

  1Xạc định sứ mạng của tổ chức. 17

  2Xạc định mục tiêu. 18

  21. Khái niệm và phân loại mục tiêu. 18

  22 Tiêu chuẩn của mục tiêu : 19

  23 Những thành phần ảnh hưởng khi xác định mục tiêu: 19

  V. Quy trình hoạch định một chiến lược tổng quát: 19

  1. Giai đoạn nhập vào: 19

  2. Giai đoạn kết hợp: 20

  21. Ma trận SWOT: 20

  22. Ma trận vị trí chiến lược và đánh giá hoạt đơngSPACỆ) 22

  23 Ma trận BCG 23

  VI. Các mô hình chiến lược kinh doanh 25

  1. Cấp công ty 25

  11. Những chiến lược tăng trưởng tập trung 25

  12. Những chiến lược phát triển hội nhập 27

  13. Những chiến lược tăng trưởng đa dạng. 27

  14. Những chiến lược suy giảm. 30

  2. Cấp kinh doanh và bộ phận chức năng. 31

  21. Chiến lược tăng trưởng tập trung 31

  22. Chiến lược cạnh tranh. 33


  Chương II: Thực trạng công tác hoạch định và thực hiện chiến lược

  kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 34

  I. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định

  và tổ chức thức hiện chiến lược kinh doanh ở

  Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 34

  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 34

  2. Đặc điểm chung về vận tải biển. 35

  21 Đăc điểm hoạt động sản xuất vận tải. 35

  22 Chu kỳ sản xuất vận tải. 36

  23 Vai trò của vận tải: 38

  3. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến công tác hoạch định

  và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh ở

  Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 38

  31 Đặc điểm về đội tàu 38

  32 Đặc điểm về nguồn hàng và tuyến đường công ty đang khai thác. 40

  33 Đặc điểm về lao động 40

  34 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý công ty VINASHIP 41

  II. Thực hiện công tác hoạch định và tổ chức thực hiện chiến lược

  kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP. 43

  1Quị trình hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty. 43

  11. Phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài công ty. 44

  12. Phân tích thực trạng công ty VINASHIP. 48

  13 Vận dụng ma trận SWOT để đề xuất một số phương án

  chiến lược kinh doanh. 53

  2. Chiến lược kinh doanh của công ty Vận tải biển III VINASHIP. 55

  21. Chiến lược đa dạng hoá hình thức khai thác đội tàu. 55

  22 Đẩy mạnh thị trường vận chuyển nội địa và mở rộng

  thị trường vận chuyển sang Đông Âu, Bắc Âu, Bắc Mỹ . 57

  3. Kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh 57

  31 Tình hình thực hiện chỉ tiêu sản lượng. 57

  32.- Một số chỉ tiêu về tài chính. 58

  III- Đánh giá chiến lược và quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh. 58

  1- Những ưu điểm nổi bật. 59

  2- Những hạn chế. 59

  3- Vấn đề và cơ hội. 60


  Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác

  hoạch định chiến lược kinh doanh ở công ty VINASHIP. 62

  I. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các bước của quá trình

  hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty VINASHIP. 62

  1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường vận chuyển làm

  cơ sở cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh. 62

  11. Dự báo về nhu cầu vận tải. 62

  12. Xác định nhu cầu tàu. 66

  2. Xác lập các mục tiêu của chiến lược kinh doanh. 66

  IIHoạn thiện một số điều kiện để hoạch định và thực hiện

  thành công chiến lược kinh doanh. 67

  1. Kiến nghị với Nhà nước. 67

  11.Chịnh sách ưu tiên vận tải theo khu vực. 68

  12. Chính sách đầu tư, sử dụng công nghệ, phương tiện, thiết bị mới. 68

  13. Chính sách đầu tư cho hệ thống thông tin, quản lí. 68

  14. Chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng. 68

  15. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho vận tải biển. 69

  16. Cơ chế chính sách để hội nhập vận tải biển. 70

  17. Chính sách thuế và cước phí. 71

  18. Chính sách tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 72

  2. Kiến nghị đối với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 72

  21. Công tác tổ chức quản lí của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

  chưa đồng bộ. 72

  22. Việc phát triển đội tàu. 72

  23. áp dụng các hình thức phục vụ khách hàng tiên tiến. 73

  24. Chính sách về Marketing. 74

  3. Kiến nghị đối với công ty VINASHIP. 75

  31. Ban giám đốc phải là người khởi xướng cho việc thực hiện

  mô hình quản lý chiến lược đồng bộ của công ty. 75

  32. Cần nắm được xu hướng contaner hoá để hoà nhập vào

  thị trường vận tải khu vực và vận tải quốc tế. 75


  Kết luận 76


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty vận tải biển III-VINASHIP sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status