Đề tài: Quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I : NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM 4
I – KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ 4
1- Nhận thức cơ bản về hàng hoá xuất bản phẩm 4
2- Bản chất và đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong
cơ chế thị trường . 7
2.1- Bản chất của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm 7
2.2 – Đặc trưng của hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm trong cơ chế
thị trường hiện nay . 9
II - NỘI DUNG VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH
XUẤT BẢN PHẨM ĐỐI VỚI VĨNH PHÚC 13
1 - Yêu cầu và nội dung của quản lý kinh doanh xuất bản phẩm
ở Tỉnh Vĩnh Phúc 13
2 - Các công cụ quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh
xuất bản phẩm. 15
3 – Những nguyên tắc tổ chức hệ thống quản lý nhà nước trong
kinh doanh xuất bản phẩm ở Tỉnh Vĩnh Phúc . 18
III –VAI TRÒ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM ĐỐI
VỚI VĨNH PHÚC . 21
1 – Tạo ra sự đồng bộ trong tổ chức quản lý kinh doanh xuất bản
phẩm các cấp 21
2. Điều tiết và làm ổn định thị trường theo định hướng, tạo điều kiện để
hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm có hiệu quả kinh tế - xã hội . 22
CHƯƠNGII: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
KINH DOANH XBP Ở TỈNH VĨNH PHÚC 25
I. THỰC TRẠNG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM Ở TỈNH VĨNH PHÚC 25
II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XBP Ở
TỈNH VĨNH PHÚC . 29
1. Quản lý hoạt động kinh doanh XBP bằng luật pháp . 29
2. Quản lý hoạt động kinh doanh XBP bằng các chế độ chính sách đặc thù. 40
III.THỰC TRẠNG THANH TRA,KIỂM TRA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH XBP. 48
1. Hệ thống bộ máy thanh tra kiểm tra về hoạt động kinh doanh XBP 48
2. Thực trạng thanh tra, kiểm tra với hoạt động kinh doanh xuất
bản phẩm Vĩnh Phúc . 51
CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XBP
Ở SỞ VĂN HOÁTHÔNG TIN TỈNH VĨNH PHÚC 54
I – NHẬN XÉT CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH XBP Ở TỈNH VĨNH PHÚC 54
1. Ưu điểm 54
2. Nhược điểm . 55
II – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XBP TỈNH VĨNH PHÚC 57
1- Xây dựng các dự án tổ chức tổng thể Vĩnh Phúc 57
2 - Xây dựng và phát triển các cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh
xuất bản phẩm tỉnh Vĩnh Phúc 62
3 - Xây dựng và hoàn thiện luật về kinh doanh xuất bản phẩm 63
3.1 Chính sách tài chính . 63
3.2 Chính sách đầu tư . 65
3.3 - Chính sách thuế 66
3.4 - Thực hiện kiểm tra và xử lý các vụ việc . 67
3.5 Tổ chức kiểm tra, giám sát, hoạt động kinh doanh XBP, sử
lý nghiêm vụ việc. . 68
KẾT LUẬN . 70


Xem Thêm: Quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.