Đề tài: Một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Đồ gỗ – Nội thất Vạn Lợi


MỤC LỤC
CHƯƠNG I.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ .
I. Tổng quan về thị trường xuất khẩu hàng hoá
1.Tầm quan trọng của xuất khẩu trong nền kinh tế quốc dân .
2.Thị trường xuất khẩu và vai trò của nó đối với doanh nghiệp .
II. Hàng thủ công mỹ nghệ và vai trò của nó trong nền kinh tế quốc dân.
1.Đặc điểm hàng thủ công mỹ nghệ.
2.Vai trò hàng thủ công mỹ nghệ trong nền kinh tế quốc dân.
3.Tình hình cung, cầu của hàng thủ công mỹ nghệ trên thế giới .
III. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường
1.Các yếu tố khách quan
2.Các yếu tố chủ quan
IV. Một số mô hình marketing áp dụng cho việc nghiên cứu các biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu.
1. Phân đoạn thị trường quốc tế
2. Lựa chọn và tiếp cận thị trường

CHƯƠNG II :
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ.
I. Khái quát chung về Công ty Đồ gỗ – nội thất Vạn Lợi.
1.Quá trình phát triển của Công ty Vạn Lợi.
2.Chức năng của công ty.
3. Bộ máy quản lý của công ty.
4.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
II.Đánh giá.
1. Những thành tựu đã đạt được.
2. Những tồn tại.

CHƯƠNG III:
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ.
I. Quan điểm phát triển thị trường xuất khẩu.
1. Sự cần thiết phải phát triển thị trường cho công ty.
2. Nội dung phát triển thị trường xuất khẩu.
II. Dự báo nhu cầu hàng thủ công mỹ nghệ của thế giới.
1. Thị trường Mỹ.
2. Thị trường EU
3. Thị trường Nhật
4. Thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc.
III. Phân tích mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của công ty Vạn Lợi.
IV. Một số biện pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thu công mỹ nghệ ở công ty Vạn Lợi.
1. Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường và xây dựng chính sách phát triển thị trường
2. Tổ chức tốt công tác tạo nguồn và thu mua hàng.
3. Đào tạo cán bộ nâng cao năng lực về nghiệp vụ.
4. Một số kiến nghị với nhà nước về khuyến khích xuất khẩu thủ công mỹ

KẾT LUẬN:
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO:


Xem Thêm: Một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Đồ gỗ – Nội thất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại công ty Đồ gỗ – Nội thất sẽ giúp ích cho bạn.