Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI EXIMBANK CÁI KHẾ


Luận văn dài 54 trang
CHƯƠNG I 1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 8
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 9
1. Mục tiêu chung . 9
2. Mục tiêu cụ thể . 9
III. NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 9
1. Nội dung nghiên cứu: . 9
2. Phạm vi nghiên cứu 10
CHƯƠNG II . 11
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. . 11
I. PHƯƠNG PHÁP LUẬN. . 11
1. Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 11
2. Đối tượng phân tích hoạt động kinh doanh 11
3. Sự cần thiết của phân tích hoạt động kinh doanh . 11
4. Mục đích và nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh 11
5. Thu nhập, chi phí, lợi nhuận của Ngân hàng. . 12
6. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 13
7. Các chỉ số đánh giá rủi ro . 15
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
1. Phương pháp thu thập số liệu. 16
2. Phương pháp phân tích. 16
CHƯƠNG III
KHÁI QUÁT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÀNH
PHỐ CẦN THƠ . 18
CHƯƠNG IV . 27
I. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN, CHI PHÍ VÀ THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH CÁI KHẾ. . 27
1 . THU NHẬP . 27
2. Chi phí . 36
3. Lợi nhuận 37
II. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA EXIMBANK CÁI KHẾ. 38
III. SO SÁNH CÁC KHOẢN MỤC LỢI NHUẬN, CHI PHÍ, THU NHẬP CỦA
CÁC NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM. . 44
CHƯƠNG V . 47
CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 47
CHO EXIMBANK CÁI KHẾ. . 47
I. GIẢI PHÁP LÀM TĂNG THU NHẬP 47
II. GIẢI PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ .40
III. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG 49
CHƯƠNG VI . 50
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ . 50
I. KẾT LUẬN 50
II. KIẾN NGHỊ. . 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại eximbank cái khế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại eximbank cái khế sẽ giúp ích cho bạn.