Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 3, BÌNH MINH –VĨNH LONG


Luận văn dài 63 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1
1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1.1.Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
1.2.1.Mục tiêu chung 3
1.2.2.Mục tiêu cụ thể 3
1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU .3
1.3.1.Không gian 3
1.3.2.Thời gian .3
1.4.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
1.5.LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 3
CHƯƠNG 2.PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
2.1.1.Các khái niệm về chi phí và giá thành 4
2.1.2.Các cách phân loại chi phí doanh nghiệp .5
2.1.3.Các chỉ tiêu về chi phí và giá thành 9
2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 11
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 12
CHƯƠNG 3.PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ
NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 3 TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
13
3.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VĨNH
LONG . 13
3.1.1.Lĩnh vực hoạt động chính 13
3.1.2.Năng lực sản xuất 14
3.1.3.Chứng nhận chất lượng 14
3.1.4.Hệ thống các xí nghiệp 15
3.2.KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ
3 15
3.2.1.Khái quát về sự hình thành và phát triển của xí nghiệp 15
3.2.2.Chức năng nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất kinh doanh . 16
3.2.3.Quyền hạn của xí nghiệp 17
3.2.4.Tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của xí nghiệp . 19
3.2.5.Tình hình hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 3 (2006-2008) . 24
CHƯƠNG 4.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ
THÀNH CỦA XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SỐ 3, TỈNH VĨNH
LONG . 28
4.1.PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH CỦA XÍ
NGHIỆP ( 2006-2008) 28
4.2.PHÂN TÍCH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHỦ YẾU 37
4.2.1.Chi phí gia vốn hàng bán . 37
4.2.2. Chi phí bán hàng . 40
4.2.3.Chi phí quản lý doanh nghiệp . 41
CHƯƠNG 5.PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ VÀ TRỞ NGẠI ẢNH HƯỞNG
ĐẾN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 43
5.1.CÁC NHÂN TỐ VÀ TRỞ NGẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ VÀ
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 43
5.1.1.Những nhân tố khách quan 43
5.1.2.Những nhân tố chủ quan 44
5.2.GIẢI PHÁP HẠ THẤP CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH 47
CHƯƠNG 6.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
6.1.KẾT LUẬN . 50
6.2.KIẾN NGHỊ 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 52


Xem Thêm: Phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm của xí nghiệp chế biến lương thực số 3, bình minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình chi phí và giá thành sản phẩm của xí nghiệp chế biến lương thực số 3, bình minh sẽ giúp ích cho bạn.