Đề tài: Phát triển đa dạng hóa kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CễNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG
3


1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương 3

1.2 Các đặc điểm chủ yếu của Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương. 5

1.2.2 Đối tượng, địa bàn kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương 6

1.2.3 Vốn kinh doanh và đầu tư phát triển 7

1.2.4 Lao động 8

1.2.5 Tỡnh hỡnh tài sản của Cụng ty 9

1.2.6 Bộ mỏy tổ chức quản lý. 11

1.3 Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương trong thời gian qua. 12

1.3.1 Tổng hợp kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương trong 5 năm: 2003-2007 12

1.3.2 Hiệu quả kinh doanh 14


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HÓA KINH DOANH Ở CÔNG TY CỔ PHẨN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG TRONG THỜI GIAN QUA 16


2.1 Thực trạng cơ cấu kinh doanh của Công ty thời gian qua; 16

2.1.1 Cỏc ngành nghề kinh doanh của Cụng ty: 16

2.1.2 Phân tích cơ cấu kinh doanh của Công ty theo doanh thu 23

2.2 Hiệu quả cơ cấu kinh doanh; 26

2.3 Cỏc giải phỏp chủ yếu Công ty đó thực hiện để thực hiện đa dạng hóa kinh doanh: 29

2.3.1 Nghiên cứu thị trường để xác định phương hướng đa dạng hoá kinh doanh. 29

2.3.2 Thực hiện chặt chẽ cụng tỏc lập kế hoạch sản xuất: 29

2.3.3 Huy động vốn phục vụ cho phát triền đa dạng hoá kinh doanh. 30

2.3.4 Tổ chức đào tạo, huấn luyện lao động. 31

2.3.5 Sắp xếp, tổ chức lại bộ mỏy quản lý của Cụng ty. 31

2.4 Đánh giá hoạt động đa dạng hóa kinh doanh của Công ty thời gian qua. 32

2.4.1 Ưu điểm: 32

2.4.2 Các hạn chế chủ yếu: 33

2.4.2 Nguyên nhân của tồn tại: 35


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG HOÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP HẢI DƯƠNG THỜI GIAN TỚI 38


3.1 Phương hướng đa dạng hoá kinh doanh của Công ty; 38

3.1.1 Cỏc yờu cầu: 38

3.1.2 Phương hướng: 39

3.2 Các biện pháp chủ yếu để phát triển đa dạng hoá kinh doanh tại Công ty: 41

3.2.1 Nghiên cứu thị trường để xác định hướng đa dạng hoá kinh doanh. 41

3.2.2 Lựa chọn phương hướng, chiến lược kinh doanh đúng cho từng thời kỳ 43

3.2.3 Đào tạo và sử dụng lao động có hiệu quả 43

3.2.4 Tạo ra mối quan hệ liờn kết trong kinh doanh 46

3.2.5 Khai thác tối đa các nhân tố nội lực khác trong Công ty 47

3.3 Các điều kiện cần thiết cho phát triển đa dạng hoá kinh doanh của Công ty; 47

3.3.1 Điều kiện về vốn 47

3.3.2 Điều kiện về lao động 48

3.3.3 Điều kiện về thị trường tiêu thụ 49

3.4 Một số kiến nghị về quản lý Nhà nước đối với phát triển đa dạng hóa kinh doanh của Công ty. 50


KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Phát triển đa dạng hóa kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển đa dạng hóa kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.