Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG


Luận văn dài 91 trang
CHƯƠNG 1 1
GIỚI THIỆU . 1
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA NGHIÊN CỨU: 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: . 1
1.2.1.Mục tiêu chung: 1
1.2.2.Mục tiêu cụ thể: 2
1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: . 2
1.4.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . 2
1.4.1.Không gian . 2
1.4.2.Thời gian 3
1.4.3.Đối tượng nghiên cứu . 3
CHƯƠNG 2 4
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN: . 4
2.1.1. Khái quát về phân tích hoạt động kinh doanh: 4
2.1.2. Một số khái niệm liên quan đến kinh doanh . 6
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 9
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 10
CHƯƠNG 3 15
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ANGIMEX . 15
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY: . 15
3.2. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY: 17
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY: . 18
3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: 18
3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: . 19
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI
GIAN QUA: 21
3.4.1. Thuận lợi: 21
3.4.2. Khó khăn: 21
3.5. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI: 22
3.6. KẾ HOẠCH 2009: . 23
3.6.1. Chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trong năm 2009: 23
3.6.2. Kế hoạch đầu tư năm 2009: . 24
3.6.3. Kế hoạch lao động tiền lương: 24
CHƯƠNG 4 25
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY . 25
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA ANGIMEX QUA 3 NĂM (2006 – 2008): 25
4.1.1. Phân tích kết quả kinh doanh của ANGIMEX qua 3 năm: . 25
4.1.2. Phân tích kết quả kinh doanh thực tế so với kế hoạch của ANGIMEX
qua 3 năm: . 28
4.2. PHÂN TÍCH DOANH THU: . 33
4.2.1. Phân tích doanh thu theo thành phần: . 33
4.2.2. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng: . 35
4.2.3. Phân tích doanh thu mặt hàng gạo theo từng thị trường xuất khẩu: . 38
4.2.4. Phân tích kim ngạch xuất khẩu của từng chủng loại gạo: . 40
4.3. PHÂN TÍCH CHI PHÍ: 42
4.3.1. Phân tích giá vốn hàng bán: 44
4.3.2. Phân tích chi phí bán hàng: . 44
4.3.3. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp: . 49
4.4. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN: 53
4.4.1. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 55
4.4.2. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính 55
4.4.3. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác 56
4.5. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN: . 56
4.5.1. Phân tích các tỷ số hiệu quả sử dụng vốn . 56
4.5.2. Phân tích các tỷ số sinh lời: . 59
CHƯƠNG 5 63
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG . 63
KINH DOANH CỦA CÔNG TY ANGIMEX . 63
5.1. NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA DOANH NGHIỆP: . 63
5.1.1. Điểm mạnh: . 63
5.1.2. Điểm yếu: 63
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: . 64
5.2.1.Các biện pháp nâng cao doanh thu: 65
5.2.2. Các biện pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận: . 66
5.2.3. Các biện pháp khác: 68
CHƯƠNG 6 70
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70
6.1. KẾT LUẬN: . 70
6.1.1. Kết luận: 70
6.1.2. Đề nghị đối với công ty: 71
6.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC: 71
PHỤ LỤC . 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu an giang sẽ giúp ích cho bạn.