Đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI CHO TẤM LỢP FIROCEMENT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ


Luận văn dài 99 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1
1.1. Mục tiêu nghiên cứu. . 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu 2
1.3.1. Không gian . 2
1.3.2. Thời gian 2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu 3
1.4. Câu hỏi nghiên cứu 3
1.5. Lược khảo các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu 3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU. 4
2.1. Phương pháp luận 4
2.1.1. Các khái niệm . 4
2.1.2. Vai trò của kênh phân phối . 4
2.1.3. Chức năng của kênh phân phối 5
2.1.4. Số cấp của kênh. . 6
2.1.5. Thiết kế kênh 8
2.1.5.1. Định nghĩa . . 8
2.1.5.2. Những công việc cần thực hiện trong quá trình thiết kế kênh. . 9
2.1.6. Quản trị kênh 11
2.1.7. Phân phối vật chất 12
2.1.7.1. Định nghĩa 12
2.1.7.2. Bản chất của việc lưu thông hàng hoá 13
2.1.7.3. Mục tiêu của phân phối vật chất . 13
2.1.7.4. Qui trình phân phối vật chất . 14
2.1.7.5. Các hoạt động của phân phối vật chất . 14
2.1.7.6. Quản trị phân phối vật chất . 15
2.1.8. Các thành viên kênh phân phối 17
2.1.8.1. Các khái niệm . 17
2.1.8.2. Các thành viên trong kênh phân phối 17
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 18
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 18
2.2.2. Phương pháp phân tích . 19
2.2.2.1. Phương pháp so sánh 19
2.2.2.2. Phương pháp luận 19
2.2.2.3. Phương pháp phân tích tần số 19
Chương 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH VÀ KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG MOTILEN CẦN THƠ
(MOTILEN CẦN THƠ) 20
3.1. Giới thiệu về công ty Motilen Cần Thơ 20
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần
VLXD Motilen 20
3.1.2. Mô tả sản phẩm . 22
3.1.2.1. Sản phẩm do công ty sản xuất 22
3.1.2.2. Các sản phẩm thương mại 25
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 26
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức . 26
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban . 29
3.2.3. Tình hình nhân sự 31
3.3. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ Phần
VLXD Motilen Cần Thơ . 32
3.3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh 32
3.3.1.1. Các hoạt động sản xuất kinh doanh . 32
3.3.1.2. Tình hình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ tấm lợp
Fibrocement của công ty Moilen Cần Thơ 33
3.3.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Motilen Cần Thơ (2006-2008) . 44
3.4. Mô tả kênh phân phối tấm lợp Fibrocement tại ĐBSCL . 45
3.4.1. Các loại kênh phân phối . 45
3.4.2. Cơ cấu các kênh phân phối . 49
3.5. Mô tả kênh phân phối tấm lợp Fibrocement của công ty Motilen
Cần Thơ ở ĐBSCL . 49
3.5.1. Phân tích kênh phân phối hiện có của công ty 49
3.5.2. Thực trạng kênh phân phối tấm lợp Fibrocement hiện có của
công ty Motilen Cần Thơ . 52
3.5.3. Tìm ra điểm mạnh và yếu của kênh phân phối hiện có . 55
3.5.3.1. Điểm mạnh . 55
3.5.3.2. Điểm yếu . 56
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ
THỐNG PHÂN PHỐI TẤM LỢP FIBROCEMENT CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN VLXD MOTILEN CẦN THƠ
(MOTILEN CẦN THƠ) . 58
4.1. Phân tích thị trường, đại lý, đối thủ cạnh tranh và dự đoán nhu cầu 58
4.1.1. Nghiên cứu thị trường 58
4.1.2. Nghiên cứu các đại lý . 58
4.1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh 61
4.1.3.1. Motilen và Vietland 63
4.1.3.2. Motilen và Đồng Nai 64
4.1.3.3. Motilen và Thủ Đức 65
4.1.4. Dự báo nhu cầu 65
4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kênh phân phối
của công ty . 66
4.2.1. Môi trường vĩ mô . 66
4.2.1.1. Kinh tế 66
4.2.1.2. Cạnh tranh . 67
4.2.1.3. Văn hóa- Xã hội - Lao động . 68
4.2.1.4. Kỹ thuật- Công nghệ . 68
4.2.1.5. Pháp luật 69
4.2.1.6. Môi trường tự nhiên . 69
4.2.1.7. Quốc tế . 69
4.2.2. Nhân tố thị trường 70
4.2.3. Đặc tính sản phẩm 71
4.2.4. Ảnh hưởng của nhà trung gian 71
4.3. Tìm ra cơ hội và đe dọa . 72
4.3.1. Cơ hội 72
4.3.2. Đe dọa 73
Chương 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI
TẤM LỢP FIBROCEMENT CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
VLXD MOTILEN CẦN THƠ . 74
5.1. Giải pháp . 74
5.1.1. Xác định mục tiêu phân phối 74
5.1.2. Xác định cấu trúc kênh . 75
5.1.2.1. Xác định chiều dài của kênh . 75
5.1.2.2. Xác định chiều rộng của kênh . 75
5.1.2.3. Xác định các loại trung gian tham gia vào kênh . 75
5.2. Lựa chọn kênh phân phối hiệu quả 75
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78
6.1. Kết luận . 78
6.2. Kiến nghị 79
6.2.1. Đối với công ty 79
6.2.2. Đối với chính phủ 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO .80
PHẦN PHỤ LỤC: BẢNG CÂU HỎI 81


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho tấm lợp firocement của công ty cổ phần vật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống phân phối cho tấm lợp firocement của công ty cổ phần vật sẽ giúp ích cho bạn.