Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÓC TRĂNG


Luận văn dài 77 trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
I.SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 1
II.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.Mục tiêu chung: 2
2.Mục tiêu cụ thể: 2
III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: . 2
1.Phương pháp thu thập số liệu: 2
2.Phương pháp phân tích . 2
IV.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 3
PHẦN NỘI DUNG . 4
Chương 1 . 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 4
1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh . 4
1.1.2 Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận 4
1.2 VAI TRÕ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH . 7
1.2.1 Vai trò của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 7
1.2.2 Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh . 7
1.3 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 8
1.3.1 Phương pháp so sánh 8
1.3.2 Phương pháp biểu đồ và đồ thị: 9
1.3.3 Phương pháp phân tích và xây dựng ma trận SWOT: . 9
1.3.4 Các tỷ số phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh . 10
Chương 2 . 12
GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SÓC TRĂNG . 12
2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỒ PHẦN VẬN TẢI SÓC
TRĂNG. 12
2.2.MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG VÀ PHẠM VI SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA CÔNG TY. . 13
2.2.1 Mục tiêu 13
2.2.2.Chức năng . 13
2.3.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY . 13
2.3.1.Bộ máy quản lý của công ty: 13
2.3.2.Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơ cấu tổ
chức. 15
2.3.3. Tình hình nhân sự của công ty 19
2.4 TỔNG QUÁT VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG
HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÓC
TRĂNG. 24
2.4.1 Thuận lợi: . 24
2.4.2 Khó khăn 25
2.4.3 Phương hướng hoạt động những năm tới của công ty Cổ Phần Vận Tải
Sóc Trăng . 25
Chương 3 . 27
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN VẬN TẢI SÓC TRĂNG . 27
3.1.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU CỦA CÔNG TY . 31
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CHI PHÍ TRONG 3 NĂM
QUA 35
3.3. TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN
TẢI SÓC TRĂNG 39
3.3.1 Phân tích tình hình lợi nhuận chung của công ty . 40
3.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh
công ty. 43
3.4. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
SÓC TRĂNG 54
3.4.1. Mức lợi nhuận trên doanh thu: 54
3.4.2. Lợi nhuận trên tài sản có (ROA) . 55
3.5. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÓC TRĂNG TRONG 3
NĂM 2006 – 2008. . 57
3.5.1. Tác động của các đối thủ cạnh tranh . 57
3.5.2. Tác động của khách hàng 58
3.5.3. Tác động của nhà cung ứng . 59
3.5.4. Nguồn nhân lực . 59
3.5.5. Văn hoá doanh nghiệp . 60
3.6 ĐÁNH GIÁ ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ ĐE DOẠ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÓC TRĂNG TRONG THỜI GIAN QUA.
. 61
Chương 4 . 65
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÓC TRĂNG 65
4.1.ĐỔI MỞI ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỂ TỒN TẠI: 65
4.2.HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH KINH
DOANH CỤ THỂ: 65
4.3. CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH: 66
4.4 QUẢN LÝ CHI PHÍ DOANH NGHIỆP VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH: 66
4.5.TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN . 67
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
I. KẾT LUẬN 69
II. KIẾN NGHỊ 70
2.1. Đối với Nhà nước: 70
2.2. Kiến nghị đối với công ty . 70


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải sóc trăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận tải sóc trăng sẽ giúp ích cho bạn.