Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP


Luận văn dài 69 trang
MỤC LỤC SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG, BẢNG ĐỒ 5
LỜI CẢM TẠ 6
LỜI CAM ĐOAN .7
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .8
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 9
PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 10
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .11
1. Mục tiêu chung 11
2. Mục tiêu cụ thể 11
III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 12
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .12
V. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 12
1. Đối tượng nghiên cứu 12
2. Phạm vi nghiên cứu 12
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ XUẤT KHẨU
CỦA DOANH NGHIỆP 13
1.1. Khái quát về xuất khẩu 13
1.1.1. Khái niệm về xuất khẩu .13
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ của xuất khẩu .13
1.2.1. Vai trò của xuất khẩu 13
1.2.2. Nhiệm vụ của xuất khẩu 13
1.2.3. Ý nghĩa của xuất khẩu 13
1.2.4. Nghĩa vụ của nhà xuất khẩu 14
1.2. Marketing quốc tế .14
1.2.1. Khái niệm 14
1.2.2. Tầm quan trọng của Marketing quốc tế .14 
1.3. Khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ tiêu
đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh .15
1.3.1. Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh .15
1.3.2. Các quan điểm về kết quả và hiệu quả .15
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 16
1.3.3.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp 16
1.3.3.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 16
1.3.3.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nguồn nhân lực 16
1.3.3.4. Chỉ tiêu tỷ suất tiền lương tính theo doanh thu thuần .16
1.3.3.5. Chỉ tiêu đánh mức sinh lợi bình quân của lao động 16
1.3.3.6. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn .16
1.3.3.7. Chỉ tiêu số vòng quay vốn lưu động 16
1.3.3.8. Chỉ tiêu kỳ thu tiền trung bình .16
1.3.3.9. Chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán hiện thời 17
1.3.3.10. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng chi phí 17
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DU LỊCH
THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG .18
2.1. Quá trình hình thành và phát triển .18
2.2. Những thành tích đạt được .19
2.3. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của công ty 19
2.3.1. Chức năng 19
2.3.2. Quyền hạn 19
2.3.3. Nhiệm vụ 20
2.4. Cơ cấu của bộ máy tộ chức .20
* Văn phòng công ty 20
* Các đơn vị trực thuộc 20
* Sơ đồ tổ chức .21
2.5. Tình hình hoạt động của công ty trong các năm qua 21
2.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty hiện nay 25
2.6.1. Những thuận lợi 25
2.6.2. Những khó khăn 26 
2.7. Kế hoạch kinh doanh trong năm 2009 và định hướng phát triển lâu dài của
công ty trong thời gian tới .27
2.7.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 .27
2.7.2. Công tác tổ chức 28
2.7.3. Định hướng phát triển 28
2.7.3.1. Tình hình chung .28
2.7.3.2. Định hướng phát triển 29
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO TẠI
CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG 30
3.1. Phân tích chung tình hình xuẤt khẩu gạo của công ty Du lịch Thương mại Kiên
Giang trong những năm gần đây ( 2006 – 2008 ) .30
3.1.1. Phân tích tình hình hoạt động xuất khẩu gạo ( doanh thu, sản lượng, kim
ngạch) của công ty giai đoạn (2006 – 2008) 30
3.1.1.1. Phân tích doanh thu xuất khẩu gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 – 2008).30
3.1.1.2. Phân tích sản lượng xuất khẩu gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 – 2008).34
3.1.1.3. Phân tích kim ngạch xuất khẩu gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 – 2008).35
3.1.1.4. Phân tích kim ngạch xuất khẩu từng loại gạo của công ty trong 3 năm ( 2006 –
2008) 37
3.1.2. Phân tích các thị trường xuất khẩu gạo chủ yếu của công ty 43
3.1.2.1. Phân tích tình hình xuất khẩu gạo vào các thị trường lớn của công ty trong 3
năm ( 2006 – 2008) 43
3.2.1.2. Phân tíchtình hình xuất khẩu gạo vào các thị trường cụ thể của công ty giai đoạn
(2006 – 2008) .45
3.2. Chiến lược kinh doanh xuất khẩu gạo của công ty trong giai đoạn hiện nay và
thời gian tới. 49
3.2.1. Chiến lược sản phẩm .49 
3.2.2. Chiến lược giá 49
3.2.3. Chiến lược phân phối 59
3.2.4. Chiến lược xúc tiến tiêu thụ .50
3.3. Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình kinh doanh xuất khạu gạo của
công ty hiện nay . .50
3.3.1. Khó khăn 50
3.3.1.1. Cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn 51
3.3.1.2. Khó khăn từ chất lượng sản phẩm gạo nội địa .53
3.3.1.3. Khó khăn từ phía công tác nghiên cứu thị trường 53
3.3.1.4. Khó khăn từ đội ngũ cán bộ, công nhân viên phụ trách công tác xuất khẩu gạo
3.3.2. Thuận lợi 54
CHƯƠNG 4: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH
DOANH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI
KIÊN GIANG 56
4.1. Khái quát chung về tình hình xuất khẩu gạo của nước ta hiện nay 56
4.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty Du
lịch Thương mại Kiên Giang 60
4.2.1. Xây dựng hệ thống tiếp thị, nghiên cứu và thâm nhập những thị trường xuất khẩu
có tiềm năng 60
4.2.2. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 61
4.2.3. Xây dựng hệ thống chất lượng sản phẩm .62
4.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động chuyên nghiệp về xuất khẩu 63
4.2.5. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 65
PHẦN KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN .66
II. KIẾN NGHỊ 66
1. Đối với nhà nước 66
2. Đối với công ty 67


Xem Thêm: Phân tích tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty du lịch thương mại kiên giang -thực trạng v
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty du lịch thương mại kiên giang -thực trạng v sẽ giúp ích cho bạn.