Đề tài: PHÂN T ÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TÔM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX


Luận văn dài 83 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.2 KHÁI QUÁT VỀ XUẤT KHẨU
2.3 TỐC ĐỘ LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA
2.4 MARKETING QUỐC TẾ
2.5 CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
2.6 CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
2.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
3.2 BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
3.3 QUY TRINH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN TÔM ĐÔNG LẠNH
3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MẶT HÀNG
TÔM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA CÁC NĂM
4.2 PHÂN TÍCH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG
TY THÔNG QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TÔM CỦA CÔNG TY
4.4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU MUA PHỤC VỤ CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ TÔM
4.5 PHÂN TÍCH TỐC DỘ LƯU CHUYỂN MẶT HÀNG TÔM CỦA CÔNG TY
4.6 PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CÔNG TY ÁP DỤNG
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MẶT HÀNG
TÔM CHO CÔNG TY
5.1 MA TRẬN SWOT CHO CÔNG TY
5.2 NGHIÊN CỨU VÀ THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM TÔM CỦA CÔNG TY
5.3 NGHIÊN CỨU CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
5.4 NÂNG COA CÔNG TÁC MARKETING QUỐC TẾ VÀ QUẢNG CÁO
5.5 NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG SẢN PHẨM TÔM CẢU CÔNG TY
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN


Xem Thêm: Phân t ích kết quả hoạt động kinh doanh tôm tại công ty cổ phần thủy sản cafatex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân t ích kết quả hoạt động kinh doanh tôm tại công ty cổ phần thủy sản cafatex sẽ giúp ích cho bạn.