Đề tài: Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Thông tin di động VMS_MobiFone giai đoạn 2003-2006


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 3
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 3
1. Giới thiệu chung về công ty 3
2. Quá trình hình thành phát triển 3
3. Chức năng nhiệm vụ . 4
4. Cơ cấu tổ chức 5
4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty thông tin di động VMS 9
4.1 Đặc điểm kỹ thuật dịch vụ thông tin di động của VMS 9
4.2 Đặc điểm kinh doanh dịch vụ thông tin di động của công ty VMS 12
5. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2003-2006 13
II. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS 16
1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh 16
1.1 Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh 16
1.2. Cách xác lập các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh . 17
1.2.1 Xác lập các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan hệ hiệu số 17
1.2.2 Xác lập các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh theo quan hệ thương số19
2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty VMS . 21
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty VMS . 22
3.1 Môi trường bên ngoài công ty . 22
3.1.1 Môi trường quốc tế . 22
3.1.2 Môi trường trong nước . 23
3.2 Các yếu tố bên trong công ty 24
3.2.1 Con người 24
3.2.2 Trình độ phát triển mạng lưới thông tin di động và ứng dụng công nghệ hiện đại . 25
3.2.3 Hệ thống thông tin . 25

CHƯƠNG II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS . 27
I. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU 27
1. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu 27
2. Hệ thống chỉ tiêu 28
2.1 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối - chỉ tiêu lợi nhuận kinh doanh 28
2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả tương đối . 29
2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn 29
2.2.1.1 Hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu . 29
2.2.1.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 30
2.2.1.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 31
2.2.1.4 Hiệu quả sử dụng tổng vốn (TV) . 33
2.2.2 Hiệu quả sử dụng lao động 34
2.2.3. Hiệu quả sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh . 34
II. Phương pháp thỐng kê nghiên cỨu hiỆu quẢ sẢn xuẤt kinh doanh 36
1. Lựa chọn phương pháp 36
2. Đặc điểm vận dụng . 36
2.1 Phương pháp thống kê mô tả 36
2.1.1 Bảng thống kê 36
2.1.2 Đồ thị thống kê . 37
2.2 Phương pháp thống kê phân tích . 38
2.2.1 Phương pháp hồi quy tương quan . 38
2.2.2 Phương pháp dãy số thời gian . 41
2.2.3 Phương pháp chỉ số . 45
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS GIAI ĐOẠN 2003 - 2006 . 53
I. HƯỚNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VMS 53
II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VMS GIAI ĐOẠN 2003 - 2006 . 53

1.Về lợi nhuận 53
2. Về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu . 56
3. Về hiệu quả sử dụng tổng vốn 60
4. Về hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 64
5.Về hiệu quả sử dụng vốn cố định 67
6. Về hiệu quả sử dụng lao động 68
7. Về hiệu quả chi phí sản xuất kinh doanh . 75
III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2003 - 2006 76
IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS . 77
1. Nâng cao chất lượng mạng lưới 78
2. Thực hiện chiến lược kinh doanh hiệu quả 78
3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động . 80
4. Sử dụng nguồn vồn hiệu quả . 80
KẾT LUẬN . 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83


Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Thông tin di động VMS_MobiFone giai đoạn 2003-20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Thông tin di động VMS_MobiFone giai đoạn 2003-20 sẽ giúp ích cho bạn.