Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ


Luận văn dài 110 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU
.1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung .2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định .3
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu .7
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .8
1.4.1. Phạm vi về không gian 8
1.4.2. Phạm vi về thời gian .8
1.4.3. Thời gian tiến hành và đối tượng nghiên cứu 8
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU .8
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
. 10
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 10
2.1.1. Khái niệm và phân loại doanh nghiệp . 10
2.1.2. Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ . 10
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 18
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 18
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 18
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 19 vi
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .
. 21
3.1. SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở
QUẬN NINH KIỀU– TP CẦN THƠ 21
3.1.1. Sơ lược về địa bàn quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ 21
3.1.2. Sơ lược về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở quận Ninh Kiều– TP Cần
Thơ . 22
3.2. TỔNG QUAN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 25
3.3. THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG
HTKSNB CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở QUẬN NINH
KIỀU 30
3.3.1. Môi trường kiểm soát 32
3.3.2. Đánh giá rủi ro 54
3.3.3. Hoạt động kiểm soát . 62
3.3.4. Thông tin và truyền thông .67
3.3.5. Giám sát 72
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG
KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở
QUẬN NINH KIỀU 80
4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 80
4.2. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT NỘI BỘ .85
4.2.1. Biến loại hình doanh nghiệp (ldn) . 85
4.2.2. Biến quy mô doanh nghiệp (lnqm) 85
4.2.3. Biến giới tính của người lãnh đạo cao nhất (giotinh) . 86
4.2.4. Biến chính sách hỗ trợ nhân viên (htnv) 86
4.2.5. Biến lập kế hoạch kinh doanh định kỳ (kh) . 87
4.2.6. Biến sử dụng phần mềm kế toán (pmkt) 87
4.2.7. Biến ban kiểm soát hoặc ban kiểm toán nội bộ (ks) . 87 vii
Chương 5: TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
NỘI BỘ .
. 89
5.1. Môi trường kiểm soát . 89
5.2. Đánh giá rủi ro . 91
5.3. Hoạt động kiểm soát 93
5.4. Thông tin và truyền thông 94
5.5. Giám sát 95
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .
. 97
6.1. KẾT LUẬN 97
6.2. KIẾN NGHỊ 98


Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn quận Ninh Kiều – thành
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa bàn quận Ninh Kiều – thành sẽ giúp ích cho bạn.