Đề tài: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CAFATEX TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ


Luận văn dài 76 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1
1.2.1. Mục tiêu chung 1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.4.1. Không gian . 2
1.4.2. Thời gian . 2
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu . 2
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU 3
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 3
2.1.1. Khái quát về quản trị chiến lược kinh doanh 3
2.1.1.1. Khái niệm về quản trị 3
2.1.1.2. Khái niệm về chiến lược 4
2.1.1.3. Quản trị chiến lược . 5
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị chiến lược 7
2.1.2.1. Phân tích các cơ hội và thách thức của môi trường bên ngoài 7
2.1.2.2. Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của môi trường nội bộ . 12
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 17
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 17
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 17
Chương 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY CAFATEX .18
3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CAFATEX 18
3.1.1. Giới thiệu chung . 18
3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 18
3.1.3. Cơ cấu tổ chức . 19
3.1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức 19
3.1.3.2. Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của các bộ phận 21
3.1.4. Mục tiêu, chức năng và phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty . 27
3.1.4.1. Mục tiêu của Công ty 27
3.1.4.2. Chức năng và phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty . 27
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ 2005 ĐẾN 2007 28
3.2.1. Mặt hàng 28
3.2.2. Thị trường 29
3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 30
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CHO SẢN
PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CAFATEX TẠI THỊ
TRƯỜNG MỸ 31
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ CỦA CAFATEX . 31
4.1.1. Quy trình thu mua 31
4.1.2. Quy trình công nghệ sản xuất cá tra fillet đông lạnh xuất khẩu . 32
4.1.2.1. Giai đoạn đánh giá chuẩn bị nguồn nguyên liệu . 32
4.1.2.2. Giai đoạn chế biến 32
4.1.3. Thị trường xuất khẩu 34
4.1.4. Hoạt động quản trị tổng quát 34
4.1.5. Hoạt động quản trị nhân sự 34
4.1.5.1. Cơ cấu lao động 34
4.1.5.2. Chính sách đối với người lao động 35
4.1.6. Phát triển công nghệ . 36
4.1.7. Tình hình tài chính của Cafatex 37
4.1.7.1. Phân tích các chỉ số tài chính 37
4.1.7.2. Đánh giá tổng hợp tình hình tài chính của Cafatex . 40
4.1.8. Đánh giá tổng hợp các điểm mạnh và điểm yếu 41
4.2. PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC . 43
4.2.1. Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam . 43
4.2.2. Phân tích thị trường Mỹ . 44
4.2.2.1. Tiêu thụ thuỷ sản của Mỹ 44
4.2.2.2. Nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ 45
4.2.2.3. Quan hệ thuỷ sản Việt - Mỹ . 48
4.2.3. Đánh giá tổng hợp các cơ hội và thách thức . 54
Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN
PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH CỦA CAFATEX TẠI THỊ
TRƯỜNG MỸ 56
5.1. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 56
5.2. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC . 57
5.2.1. Chiến lược sản phẩm 57
5.2.1.1. Khâu thu mua nguyên liệu . 57
5.2.1.2. Khâu bảo quản 57
5.2.1.3. Khâu sản xuất . 58
5.2.2. Chiến lược giá 58
5.2.3. Chiến lược phân phối . 59
5.2.4. Chiến lược chiêu thị . 60
5.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC 60
5.3.1. Về nguồn nhân lực . 60
5.3.2. Về nguồn tài chính . 60
5.3.3. Về công nghệ . 60
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .61
6.1. KẾT LUẬN . 61
6.2. KIẾN NGHỊ 62
6.2.1. Đối với Nhà nước . 62
6.2.1. Đối với Chính quyền địa phương . 62
6.2.3. Đối với Công ty .64
TÀI LIỆU THAM KHẢO .65


Xem Thêm: Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh của cafatex tại thị trường mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh của cafatex tại thị trường mỹ sẽ giúp ích cho bạn.