Đề tài: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX


Luận văn dài 85 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.2.1. Mục tiêu chung . 1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu: 2
1.3.1. Không gian .2
1.3.2. Thời gian . 2
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu .2
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan 2
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1. Phương pháp luận 3
2.1.1. Giới thiệu về cấu trúc vốn của doanh nghiệp 3
2.1.2. Giới thiệu chung về tình hình tài chính 6
2.1.3. Tình hình hiệu quả sử dụng vốn .10
2.1.4. Tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 16
2.2. Phương pháp nghiên cứu 19
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 19
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 19
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY CPTS CAFATEX . 20
3.1. Quá trình hình thành và phát triển .20
3.2. Mục tiêu, chức năng và phạm vi sản xuất kinh doanh của công ty 21
3.2.1. Mục tiêu . 21
3.2.2. Chức năng và phạm vi sản xuất kinh doanh của công ty . 21
3.2.3. Cơ cấu tổ chức 21
3.2.4. Sản phẩm của công ty 26
3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CPTS Cafatex từ 2004-2006 26
3.3.1. Tình hình hoạt động kinh doanh từ 2004-2006 26
3.3.2. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của công ty CPTS
Cafatex. . 30
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX . 34
4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty 34
4.1.1. Cơ cấu vốn của công ty .34
4.1.2. Phân tích chung về tình hình tài chính của Công ty CPTS Cafatex .35
4.2. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại Công ty . 40
4.2.1. Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định 40
4.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động 43
4.2.3. Phân tích tình hình nguồn vốn .46
4.3. Đánh giá tốc độ tăng trưởng .50
4.4. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 52
4.4.1. Tình hình thanh toán 52
4.4.2. Khả năng thanh toán 55
4.5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 61
4.5.1. Các tỷ số lợi nhuận 61
4.5.2. Các tỷ số về hiệu quả sử dụng vốn 64
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX 70
5.1. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn đối với tình hình sử dụng vốn
tại Công ty 70
5.1.1. Những thuận lợi và thành tựu đạt được 70
5.1.2. Những hạn chế, khó khăn 70
5.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 71
5.2.1. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung tại công
ty CPTS Cafatex 71
5.2.2. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định .71
5.2.3. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 72
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73
6.1. Kết luận 73
6.2. Kiến nghị 74
Tài liệu tham khảo .75


Xem Thêm: Phân tích tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản cafatex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn tại công ty cổ phần thủy sản cafatex sẽ giúp ích cho bạn.