Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH HẬU GIANG


Luận văn dài 104 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU .1
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .1
1.1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn .2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.2.1. Mục tiêu chung .3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .3
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 3
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định .3
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu .4
1.4. Phạm vi nghiên cứu .4
1.4.1. Không gian .4
1.4.2. Thời gian 4
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu .4
1.4.4. Giới hạn đề tài 4
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài .5
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7
2.1. Phương pháp luận 7
2.1.1. Khái niệm chung về ngành hàng(1) 7
2.1.2. Khái niệm tác nhân(2) 7
2.1.3. Khái niệm chức năng(3) .7
2.1.4. Định nghĩa về kênh(4) 7
2.1.5. Khái niệm hiệu quả sản xuất(5) .8
2.1.6. Các khái niệm cơ bản về lợi nhuận(6)
.9
2.2. Phương pháp nghiên cứu .9
2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 9
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu .9
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu .11
2.2.4. Phương pháp phân tích số liệu cụ thể .12
Chương 3:MÔ TẢ TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ NGÀNH MÍA
ĐƯỜNG Ở HẬU GIANG 15
3.1. Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 15
3.1.1. Điều kiện tự nhiên 15
3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội .20
3.2. Thông tin về cây mía ở hậu Giang .24
3.2.1. Giống mía .24
3.2.2. Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng mía Hậu Giang các năm .25
3.2.3. Thị trường và tiềm năng tiêu thụ mía nguyên liệu ở Hậu Giang .26
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TÁC NHÂN
THAM GIA NGÀNH HÀNG MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH HẬU GIANG .28
4.1. Sơ đồ và chức năng của các tác nhân trong kênh tiêu thụ mía nguyên liệu ở
Hậu Giang .28
4.1.1. Sơ đồ kênh tiêu thụ mía đường ở Hậu Giang .28
4.1.2. Mô tả chức năng và mối quan hệ của các tác nhân 29
4.2. Đặc điểm, quy mô và mối quan hệ của các tác nhân .32
4.2.1. Hộ Nông dân trồng mía 32
4.2.2. Thương lái 39
4.2.3. Nhà máy đường 41
4.3. Phân tích chi phí và lợi ích của từng tác nhân tham gia ngành hang mía
nguyên liệu ở Hậu Giang .43
4.3.1. Nông dân 43
4.3.2. Thương lái 49
4.4. Phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả trồng mía ở tỉnh Hậu Giang .50
4.5. Phân tích các tác nhân ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mía của nông dân ở
Hậu Giang 52
4.6. Quá trình quản trị chuỗi cung ứng và chính sách tăng trưởng của công ty mía
đường CaSuCo Cần Thơ .54
4.6.1. Phân tích quá trình quản trị chuỗi cung ứng mía nguyên liệu của Công
ty Casuco .54
4.6.2. Cơ hội tăng trưởng và những khó khăn thách thức của Casuco 58
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC
TÁC NHÂN TRONG NGÀNH HÀNG MÍA NGUYÊN LIỆU TỈNH HẬU
GIANG 62
5.1. Những khó khăn tồn tại trong quá trình sản xuất, tiêu thụ mía nguyên liệu và
nguyên nhân 62
5.2. Những giải pháp cần tập trung giải quyết 63
5.2.1. Các giải pháp chung .63
5.2.2. Giải pháp cụ thể cho các tác nhân tham gia ngành hàng mía nguyên liệu
tỉnh Hậu Giang 65
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
6.1. Kết luận 67
6.2. Kiến nghị 68
6.2.1. Đối với nhà nước 68
6.2.2. Đối với các Công ty mía đường 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 70


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng mía nguyên liệu tỉnh hậu gia
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng mía nguyên liệu tỉnh hậu gia sẽ giúp ích cho bạn.