Đề tài: Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng khả năng tiêu thụ xe ôtô lắp ráp ở Công ty cơ khí ô tô 3-2


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3
I. Khái quát về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 3
1. Thực chất của vấn đề tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trường . 3
2. Tiêu thụ sản phẩm là hoạt động mang tính sống còn của doanh nghiệp 3
3. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp công nghiệp hiện nay 3
II. Những nội dung chủ yếu của hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp công nghiệp . 5
1. Nghiên cứu thị trường - tìm kiếm các nhóm khách hàng . 5
1.1. Mục tiêu của nghiên cứu thị trường 5
1.2. Nội dung của nghiên cứu thị trường 5
1.3. Phương pháp nghiên cứu thị trường 6
1.4. Kết quả của nghiên cứu thị trường 7
2. Thiết lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm . 7
2.1. Chính sách sản phẩm 7
2.2. Chính sách giá cả 8
2.3. Chính sách phân phối . 8
2.4. Chính sách giao tiếp khuyếch trương . 9
3. Tổ chưc tiêu thụ sản phẩm . 11
3.1. Phân công nhiệm vụ, chức năng cho các bộ phận, cá nhân thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 11
3.2. Tổ chức bán hàng . 11
3.3. áp dụng các hoạt động hỗ trợ bán hàng 13
4. Tổ chức thực hiện hoạt động sau bán hàng . 13
5. Đánh giá hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 14
5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 14
5.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 16
III. Quan hệ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm với các hoạt động khác trong doanh nghiệp . 17
1. Quan hệ với hoạt động mua sắm các yếu tố đầu vào 17
2. Quan hệ với hoạt động sản xuất 17
3. Quan hệ với hoạt động thanh toán và đầu tư 17
PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3 - 2 19
I. Giới thiệu chung về công ty cơ khí ô tô 3 - 2 19
1. Quá trình hình thành và phát triển . 19
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 19
1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của nhà máy 20
2. Những đặc điểm cơ bản của công ty ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 23
2.1. Khả năng về tài chính của Công ty cơ khí ô tô 3 - 2 23
2.2. Đặc điểm thị trường ô tô Việt Nam và định hướng khách hàng của Công ty 24
2.3. Đối thủ cạnh tranh của Công ty 24
II. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty cơ khí ô tô
3 - 2 . 25
1. Tình hình tiêu thụ xe của công ty cơ khí ô tô 3 - 2 25
1.1. Kế quả thực hiện kế hoạch bán xe của Công ty . 25
1.2. Tình hình tiêu thụ xe của Công ty cơ khí ô tô 3 - 2 . 27
2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sảnphẩm mà công ty đã thực hiện trong thời gian qua 30
2.1. Công tác nghiên cứu và dự báo thị trường 30
2.2. Công tác lựa chọn sản phẩm thích ứng của Công ty . 32
2.3. Chính sách giá của Công ty . 32
2.4. Kênh phân phối sản phẩm của Công ty 33
2.5. Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ của Công ty 34
III. Đánh giá tổng quát về công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty cơ khí ô tô 3 - 2 36
1. Những thành tựu đạt được 36
2. Những tồn tại cần khắc phục trong hoạt động tiêu thụ và nguyên nhân 37
2.1. Tồn tại 37
2.2. Nguyên nhân của những tồn tại 38
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ XE Ô TÔ Ở CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3 - 2 40
Giải pháp I: Hình thành phòng Marketing chuyên trách nâng cao chất lượng nghiên cứu và dự báo thị trường 40
Giải pháp II: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên bán hàng và nhân viên kỹ thuật trong Công ty 45
Giải pháp III : Vận dụng linh hoạt chính sách giá trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm 48
Giải pháp IV: Mở rộng mạng lưới tiêu thụ 51
Giải pháp V: Quảng cáo . 53
Giải pháp VI: Tham gia tích cực vào thương mại điện tử, bán hàng trên mạng Internet 56
Giải pháp VII: Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ sau bán hàng, nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ 58
KẾT LUẬN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64


Xem Thêm: Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng khả năng tiêu thụ xe ôtô lắp ráp ở Công ty cơ khí ô tô 3-2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng khả năng tiêu thụ xe ôtô lắp ráp ở Công ty cơ khí ô tô 3-2 sẽ giúp ích cho bạn.