Đề tài: Tăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng


MỤC LỤC
Trang
Lời Mở đầu 1
Phần I. Tổng quan về công ty xây dựng 319 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 3
3. Những đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng đến quản lý đội xây dựng. 4
3.1. Đặc điểm về sản phẩm. 4
3.2. Quy trình công nghệ thực hiện công trình. 6
3.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu xây dựng. 7
3.4. Đặc điểm vốn kinh doanh. 8
3.5. Cơ cấu sản xuất 11
3.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 12
Phần 2. Thực trạng quản lý đội xây dựng ở Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng 15
1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty xây dựng 319. 15
2. Công tác quản lý đội ở công ty 319. 19
2.1. Thực trạng tổ chức đội xây dựng. 19
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của đội xây dựng. 19
2.1.2. Quy trình hoạt động quản lý đội xây dựng. 20
2.1.3. Thực trạng tổ chức đội ở công ty. 21
2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội và công tác quản lý đội. 24
2.2.1. Kết quả quản lý đội 24
2.2.2. Các công cụ sử dụng trong quản lý đội xây dựng. 26
3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý đội xây dựng ở công ty. 27
3.1. Nhân tố bên ngoài 27
3.1.1. Nhân tố về môi trường kinh tế- chính trị- xã hội 27
3.1.2. Thị trường và khách hàng. 28
3.1.2. Đối thủ cạnh tranh. 30
3.1.3. Tính thời vụ của công trình. 31
3.2. Nhân tố bên trong. 32
3.2.1. Nhân tố về máy móc thiết bị và công nghệ. 32
3.2.2. Nguồn lực lao động. 35
3.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở cấp đội 37
4. Đánh giá tổng quát hoạt động quản lý đội xây dựng ở công ty. 41
4.1. Những thành tựu đạt được. 41
4.2. Những tồn tại 42
4.3. Những nguyên nhân. 43
Phần 3. Tăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty Xây dựng 319 - Bộ Quốc phòng 48
1. Phương hướng và mục tiêu phát triển của công ty. 48
1.1. Mục tiêu chung. 48
1.2. Mục tiêu cụ thể. 48
2. Giải pháp tăng cường quản lý đội xây dựng ở công ty xây dựng 319. 49
Giải pháp 1: Hoàn thiện công tác giám sát thi công công trình xây dựng. 49
1. Cơ sở lý luận. 49
2. Cơ sở thực tiễn. 49
3. Phương thức tiến hành. 50
4. Điều kiện thực hiện. 54
5. Hiệu quả thực hiện biện pháp. 54
Biện pháp 2: Lập kế hoạch huy động, điều chuyển máy móc thiết bị một cách hợp lý, hiệu quả 55
1. Cơ sở lý luận đề ra giải pháp. 55
2. Cơ sở thực tiễn. 55
3. Cách thức tiến hành. 56
4. Điều kiện thực hiện. 57
5. Dự kiến hiệu quả mang lại 58
Biện pháp 3: Tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nhân sự của các đội. 59
1. Cơ sở lý luận. 59
2. Cơ sở thực tiễn. 60
3. Phương thức tiến hành. 60
4. Điều kiện thực hiện. 62
5. Dự kiến hiệu quả mang lại 63
Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra và bảo quản nguyên vật liệu chủ yếu nhằm đảm bảo chất lượng công trình. 63
1. Cơ sở lý luận. 63
2. Cơ sở thực tiễn. 64
3. Phương thức tiến hành. 64
4. Điều kiện thực hiện. 65
5. Hiệu quả thực hiện biện pháp. 66
Kết luận 67
Danh mục tài liệu tham khảo 68


Xem Thêm: Tăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản lý đội xây dựng ở Công ty xây dựng 319 – Bộ Quốc Phòng sẽ giúp ích cho bạn.