Đề tài: Quản lý nhân lực ở Công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh


MỤC LỤC

Tiêu đề
Trang

Mở đầu: Tổng quan về nơi thực tập
1

Chương I: Lý luận chung
2
1.1
Bản chất, chức năng và nội dung của quản trị nhân sự
2
1.1.1
Khái niệm quản trị nhân sự
2
1.1.2
Tầm quan trọng của quản trị nhân sự
3
1.1.3
Chức năng của quản trị nhân sự
4
1.1.4
Phân tích công việc và định mức lao động
5
1.1.5
Tổ chức quản lý và sử dụng lao động
14

Chương II: Phân tích thực trạng, tồn tại đang diễn ra trong công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh
19
2.1
Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh
19
2.1.1
Tổng quan về công ty nông sản Bắc Ninh
19
2.1.2
Quá trình thành lập
22
2.1.3
Các danh hiệu đã đạt được
23
2.2
Kết quả kinh doanh công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh từ năm 2000 đến năm 2003.
24
2.2.1
Kết quả chi tiết các tháng từ năm 2000 tới năm 2004.
25
2.3
Phân tích thực trạng nhân sự trong công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh
27
2.3.1
Tình hình lao động công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh
27
2.3.2
Trình độ cán bộ công nhân viên công ty với hiệu quả kinh tế đạt được.
33
2.3.3
Một số vấn đề trong việc quản lý con người công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh.

36
2.3.4
Vài nét về cổ đông, Hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị
42

Chương III: Các ý kiến, giải pháp, kiến nghị giải quyết các thực trạng còn tồn tại.
45
3.1
Phương hướng.
45
3.2
Các giải pháp
46
3.3
Kiến nghị với ban ngành có liên quan.
50
3.3.1
Kiến nghị với nhà nước
50
3.3.2
Kiến nghị với doanh nghiệp
51

Tài liệu tham khảo
54

Phần các chữ viết tắt
55

Mục lục
56


Xem Thêm: Quản lý nhân lực ở Công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhân lực ở Công ty cổ phần nông sản Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.