Đề tài: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối vật liệu trần tường Ecophon của công ty TNHH Phương Ngọc


Mục lục
trang
- Lời mở đầu 1
- Phần I: Công ty TNHH Phương Ngọc trên thị 3
trường vật liệu trần-tường Ecophon
1. Tổng quan về công ty TNHH Phuơng Ngọc 3
2. Thị trường vật liệu trân - tường Ecophon 8
3. Thực trạng kinh doanh vật liệu trần- tường Ecophon 20
của công ty
- Phần II: Thực trạng hệ thống kênh phân phối vật liệu 26
trần- tường Ecophon của công ty TNHH Phương Ngọc
1. Cấu trúc và tổ chức kênh 26
1.1. Cấu trúc kênh phân phối hiện tại của công ty 26
1.2. Cấu trúc bổ trợ kênh và các tổ chức bổ trợ cho 31
hoạt động kênh
2. Thực trạng quản lý kênh phân phối 37
2.1. Chiến lược kênh phân phối 37
2.2. Quản lý các dòng chảy trong kênh 39
2.3. Sử dụng Marketing- Mix trong quản lý kênh 44
3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh 48
phân phối vật liệu trần- tường Ecophon của công ty
TNHH Phương Ngọc
- Phần III: Giải pháp nâng cao hiệu qủa của hệ thống 50
kênh phân phối vật liệu trần-tườn Ecophon của
công ty TNHH Phương Ngọc
I. Xu thế biến đổi của môi trường và thị trường 50
vật liệu trần tường
1. Xu thế biến đổi của môi trường 50
2. Xu thế biến đổi và đe doạ từ thị trường 52
II. Hoàn thiện cấu trúc kênh 53
1. Phát triển cấu trúc kênh thay thế 53
2. Tìm kiếm và lựa chọn các thành viên kênh 58
2.1. Tìm kiếm thành viên kênh và nguồn tìm kiếm 58
2.2. Các tiêu chuẩn để lựa chọn các thành viên kênh 62
III. Hoàn thiện về quản lý 63
1. Xây dựng các chính sách khuyến khích các thành viên kênh 63
1.1. Tổ chức nghiên cứu, phát hiện nhu cầu 63
và khó khăn của thành viên
1.2. Các chính sách khuyến khích thành viên kênh 64
2. Phối hợp hiệu quả các biện pháp Marketing- Mix trong kênh 66
3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hoạt động của các thành 67
viên kênh
- Kết luận 69


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối vật liệu trần tường Ecophon của công ty TNHH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh phân phối vật liệu trần tường Ecophon của công ty TNHH sẽ giúp ích cho bạn.