Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tìm hiểu qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần xáng xây dựng cần thơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần xáng xây dựng cần thơ


  MỤC LỤC
  Phần mở đầu
  1. Sự cần thiết của đề tài . 1
  2.Nội dung nghiên cứu 2
  3.Phương pháp nghiên cứu 2
  4.Phạm vi nghiên cứu 3
  Phần nội dung
  Chương I:Cơ sở lý luận . 4
  1. Công ty CP 4
  1.1. Cty CP là gì? 4
  1.2. Ưu nhược điểm của Cty CP . 4
  1.3. Sơ đồ quản lý kiểm soát của Cty CP 6
  1.4 Cổ phiếu là gì? 7
  1.5 Điều kiện để phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng . 10
  2. Cổ phần hoá ? 10
  2.1. Cổ phần hoá là gì? 10
  2.2. Cổ phần hoá không phải là tư nhân hoá . 11
  2.3. Hình thức tiến hành 11
  2.4. Qui trình thực hiện CPH theo nghị định 64 . 12
  2.5. Một số tiêu chí đánh giá việc CPH . 15
  3. Sơ lượcvề một số chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta
  về CPH và những nhận xét chung về tiến độ CPH ở nước ta 16
  3.1. Sơ lược về một số chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ta
  về CPH . 16
  3.2. Việc thực hiện CPH ở Việt Nam 1
  Chương II: Giới thiệu về Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ 21
  1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển 21
  2. Tư cách pháp nhân 22
  3. Chức năng nghĩa vụ và quyền hạn 22
  3.1 Chức năng . 22
  3.2 Nghĩa vụ 23
  3.3 Quyền hạn . 24
  4. Bộ máy quản lý của Cty 26
  4.1 Nguyên tắc tổ chức và quản trị điều hành . 26
  4.2 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Cty . 27
  5. Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2002 30
  6. Thuận lợi và khó khăm của Cty 30
  Chương III: Phân tích tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ . 33
  1. Mục tiêu thực hiện CPH 33
  2. Điều kiện để tiến hành CPH 33
  3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2000_2001_2001 33
  3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Cty . 35
  3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty . 38
  Bước 1: Chuẩn bị 39
  Bước 2: Xây dựng phương án CPH 41
  Bước 3: Duyệt và triển khai phương án CPH . 52
  Bước 4: ĐKKD và ra mắt Cty CP . 54
  5. Kết quả hoạt động sau CPH 54
  Chương VI: Nhận xét & kiến nghị 63
  Phần kết luận . 68
  PHẦN TÓM TẮT
  Từ thực tiễn tiến hành công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước theo
  định hướng xã hội chủ nghĩa và những kinh nghiệm thu được qua quá trình
  chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, chúng ta đã xác định được rằng cải
  cách doanh nghiệp Nhà nước một cách triệt để là yêu cầu có tính quyết
  định để tăng cường động lực phát triển sản xuất và thúc đẩy Doanh nghiệp
  Nhà nước (DNNN) hoạt động có hiệu quả hơn. Một trong những phương
  thức cải cách Doanh nghiệp Nhà nước là tiến hành Cổ phần hóa (CPH)
  Doanh nghiệp Nhà nước.
  Tuy nhiên do CPH là một việc mới, chúng ta chưa có kinh nghiệm và
  còn gặp nhiều khó khăn, nên trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp đã
  gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm
  hiểu các bước chuẩn bị và tiến trình thực hiện cổ phần hóa; nhìn nhận sơ
  lược về tình hình cổ phần hóa chung của cả nước, tìm hiểu những khó khăn
  thuận lợi của doanh nghiệp trong khi thực hiện qui trình cổ phần hóa trên
  thực tế tại Công ty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Từ đó, có thể đưa ra
  những giải pháp để đẩy nhanh tiến trình CPH. Phương pháp chủ yếu được
  sử dụng trong luận văn là thu thập và phân tích số liệu từ đó đưa ra nhận
  xét và kết luận. Số liệu phân tích của luận văn chỉ tập trung trong 2 năm
  2002_2003 và chỉ tìm hiểu các Nghị định, qui định có liên quan được Cty
  sử dụng trong quá trình thực hiện CPH tại Cty.
  Giới thiệu về Cty Cổ Phần Xáng Xây DựngCần Thơ
  Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ ban đầu là Xí nghiệp Xây dựng
  Thủy lợi Hậu Giang được thành lập vào năm 1986, theo sự chỉ đạo của
  UBND Tỉnh sáp nhập 3 đơn vị: Cty Xáng Hậu Giang, Cty Xây dựng Cơ
  bản và Trạm Vật tư_ Vận tải Thủy lợi Hậu Giang. Đến năm 1992, được sự
  cho phép của UBND Tỉnh Cần Thơ cho phép thành lập doanh nghiệp Nhà

  nước và đổi tên thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Cần Thơ. Năm 1995
  UBND Tỉnh Cần Thơ ra quyết định số 867/QĐ.UBT đổi tên thành Cty
  Xáng, Xây dựng và Phát triển nông thôn Cần Thơ. Đến năm 2002 bắt đầu
  thực hiện cổ phần hóa. Năm 2003 theo quyết định số 2039/QĐ_CT.UB của
  Chủ tịch UBND Tỉnh Cần Thơ chuyển Cty Xáng Xây dựng và Phát triển
  nông thôn Cần Thơ thành Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Chính thức
  hoạt động dưới hình thức công ty CP vào tháng 6 năm 2003
  Cty CP Xáng, Xây dựng Cần Thơ. Tên giao dịch đối ngoại là: Cantho
  dredgring, construction joint stock company (CDC). Trụ sở chính đặt tại:
  178 Nguyễn thị Minh Khai, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
  Chức năng chính là sản xuất kinh doanh: xây dựng các công trình thủy
  lợi, Xây dựng các công trình giao thông, xây dựng dân dụng, khai thác cát
  sông, san lấp mặt bằng, sửa chửa đóng mới xà lan, xáng cạp, xáng thổi .
  Thuận lợi và khó khăn của công ty.
  Từ khi thành lập đến nay công ty đã tổ chức hoạt động sản xuất kinh
  doanh có hiệu quả, lợi nhuận hàng năm đều vượt mức kế hoạch đề ra, các
  khoản nợ vay công ty đều thanh toán đúng thời hạn, không để nợ dây dưa,
  quá hạn, luôn giữ được uy tín. Qua thực tiễn lao động sản xuất, luôn có tinh
  thần thi đua quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Công ty từng bước trên đà
  phát triển đã nắm bắt được thị trường, cạnh tranh, thi công các công trình
  có qui mô kĩ thuật cao, giá trị lớn.
  Mức độ cạnh trang nhiều nên giá thành thấp, các doanh nghiệp tư
  nhân phát triển mạnh, phá giá thị trường.Công nghệ trang thiết bị một số
  chưa được sửa chữa đồng bộ còn chấp vá, chưa tương xứng với nhu cầu sản
  xuất kinh doanh.Vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh đa phần là vốn vay
  ngân hàng phải trả lãi từ đó giảm lợi nhuận.

  Phân tích tiến trình Cổ phần hóa
  tại Công Ty Cổ Phần Xáng, Xây Dựng Cần Thơ
  1.
  Mục tiêu thực hiện CPH:
  Cty thực hiện CPH, chuyển hình thức doanh nghiệp Nhà nước sang
  Cty CP nhằm để huy động thêm vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, nâng
  cao tinh thầnh làm chủ cho người lao động.
  2.
  Điều kiện để tiến hành CPH:
  Hành lang pháp lý ngày càng chặc chẽ rõ ràng, hoàn thiện giúp
  cho Cty hoạt động có hiệu quả.
  Dự báo các công trình xây dựng trong tương lai sẽ có nhiều, đây
  là điều kiện tốt cho Cty trong việc mở rộng thị trường.
  Hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty đang liên tục phát
  triển. Hoạt động của công ty trong xu thế ngày càng đi lên.
  Đối chiếu với các qui định, thì Cty Xáng, Xây dựng và Phát triển
  nông thôn Cần Thơ đã có đủ điều kiện để tiến hành CPH. Cty thuộc diện
  doanh nghiệp Nhà nước “thực hiện cổ phần hóa và áp dụng hình thức
  chuyển đổi sở hữu khác trong đó Nhà nước không giữ cổ phần chi phối”.
  3. Tiến trình thực hiện CPH tại Cty CP Xáng, XD Cần Thơ.
  Tiến trình thực hiện CPH tại Cty được thực hiện qua 4 bước:


  Xem Thêm: Tìm hiểu qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần xáng xây dựng cần thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu qui trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần xáng xây dựng cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status