Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ NỘI


1.1 Khái quát về Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.1.2.1 Chức năng

1.1.2.2 Nhiệm vụ

1.1.2.3 Cơ cấu tổ chức

1.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.1.3.1 Lĩnh vực hoạt động của công ty

1.1.3.2 Đặc điểm sản phẩm của công ty đang kinh doanh

1.1.3.3 Đặc điểm về thị trường và khách hàng

1.1.3.4 Đặc điểm về nhân lực của công ty

1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội (2006-2009)

1.3 Phân tích tình hình vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.3.1 Cơ cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.3.2 Tình hình vốn lưu động của công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

1.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty

1.4.1 Ưu điểm

1.4.2 Tồn tại


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH HÀ NỘI

2.1 Xu hướng vận động của môi trường trong thời gian tới

2.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội trong thời gian tới

2.3 Hệ giải pháp hoàn thiện tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty CP Thưong mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

2.2.1 Các giải pháp chung

2.2.1.1 Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh

2.2.1.2 Lựa chọn quyết định kinh doanh hiệu quả

2.2.1.3 Nâng cao chất lượng cũng như động lực đội ngũ lao động

2.2.1.4 Mở rộng quan hệ

2.2.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Hà Nội

2.2.2.1 Chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động

2.2.2.2 Chủ động khai thác và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng một cách hiệu quả

2.2.2.3 Tăng cường công tác quản lý vốn bằng tiền

2.2.2.4 Tăng cường công tác quản lý khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng

2.2.2.5 Có biện pháp sử dụng có hiệu quả vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi

2.2.2.5 Đa dạng hoá các dịch vụ đi kèm

2.2.2.6 Xây dựng chính sách giá linh hoạt, hợp lý

2.2.2.7 Có biện pháp phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra

2.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

2.3.1 Đầu tư, nghiên cứu, mở rộng thị trường

2.3.2 Đào tạo đội ngũ nhân viên lành nghề

2.3.3 Xây dựng một thương hiệu uy tín cho công ty


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch sẽ giúp ích cho bạn.