Đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty sữa cô gái Hà Lan - Hà Nam (FrieslandCampina Hanam)


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP


1. Kế hoạch hoá doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

1.1. Khái niệm và vai trò của kế hoạch hoá

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Vai trò của kế hoạch hoá trong doanh nghiệp

1.2. Phân loại kế hoạch trong doanh nghiệp

1.2.1. Theo thời gian

1.2.2 Theo góc độ nội dung

1.2.3. Theo lĩnh vực hoạt động

1.3. Quy trình lập kế hoạch trong doanh nghiệp

1.3.1. Lập kế hoạch

1.3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch

1.3.3. Theo dõi, đánh giá kế hoạch

1.3.4. Điều chỉnh kế hoạch

2. Kế hoạch hoá sản xuất trong doanh nghiệp

2.1. Kế hoạch và vai trò của kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp

2.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp

2.3. Nội dung và phương pháp lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp

2.3.1. Kế hoạch năng lực sản xuất

2.3.2. Kế hoạch sản xuất tổng thể

2.3.3. Kế hoạch hành động sản xuất

2.3.4. Kế hoạch chỉ đạo sản xuất

2.3.5. Kế hoạch nhu cầu sản xuất

2.3.6. Kế hoạch tiến độ sản xuất

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch sản xuất trong doanh nghiệp

2.4.1. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp

2.4.1.1. Các nguồn lực của doanh nghiệp

2.4.1.2. Trình độ năng lực của cán bộ lập kế hoạch

2.4.2. Các nhân tố bên ngoài

2.4.2.1. Sự biến động của thị trường

2.4.2.2. Đối thủ cạnh tranh

2.4.2.3. Khách hàng

2.4.2.4. Nhà cung cấp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY SỮA CÔ GÁI HÀ LAN - HÀ NAM

1.Giới thiệu chung về công ty

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2. Các lĩnh vực hoạt động chính

1.3. Cơ cấu tổ chức

1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2. Đặc điểm kinh tế- kĩ thuật ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty

2.1. Đặc điểm về thị trường

2.2. Đặc điểm về sản phẩm

2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu

2.4. Đặc điểm về nguồn nhân lực

2.5. Đặc điểm về công nghệ, máy móc và thiết bị

2.7. Đặc điểm về môi trường kinh doanh của công ty

3. Thực trạng công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty sữa cô gái Hà Lan - Hà Nam

3.1. Tổ chức bộ máy kế hoạch của công ty

3.2. Phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất của công ty

3.2.1. Căn cứ để lập kế hoạch sản xuất

3.2.1.1. Căn cứ vào năng lực sản xuất của công ty

3.2.1.2. Căn cứ vào dự báo bán hàng

3.2.1.3. Căn cứ vào lượng hàng tồn kho

3.2.2. Phương pháp tính toán các chỉ tiêu kế hoạch

3.2.2.1. Phương pháp dự báo

3.2.2.2. Phương pháp cân đối

3.3. Quy trình lập kế hoạch sản xuất

3.3.1. Kế hoạch sản xuất tổng thể (MPS)

3.3.2. Lập kế hoạch cho nguyên vật liệu hàng tháng

3.3.3. Kế hoạch sản xuất hàng tuần

3.3.4. Kế hoạch chuyển hàng hàng tuần (STO)

3.3.5. Lập kế hoạch cho dây chuyền lon của nhà máy Hà Nam

3.4. Mô phỏng thực tiễn lập kế hoạch sản xuất của công ty

3.5. Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty

3.5.1. Một số ưu điểm

3.5.1.1. Kế hoạch sản xuất có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban

3.5.1.2. Ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại vào quá trình lập kế hoạch

3.5.2.2. Quy trình lập kế hoạch sản xuất logic và đội ngũ nhân viên có trình độ cao

3.5.2. Một số tồn tại

3.5.2.1. Dự báo bán hàng không ổn định

3.5.2.2. Mức tồn kho không ổn định


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

1. Định hướng và mục tiêu phát triển

2. Yêu cầu hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty

3. Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty

3.1. Hoàn thiện theo hướng phát huy và tăng cường những ưu điểm, lợi thế trong công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty

3.1.1 Tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban

3.1.2. Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý thông tin cho quá trình lập kế hoạch

3.1.3. Tăng cường năng lực cho cán bộ lập kế hoạch

3.2. Giải pháp hạn chế những tồn tại và khắc phục những khó khăn trong công tác lập kế hoạch sản xuất của công ty

3.2.1. Hoàn thiện phương pháp dự báo

3.2.2.Hạn chế áp lực từ nhà cung cấp

3.2.3 Hoàn thiện phương pháp cân đối


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty sữa cô gái Hà Lan - Hà Nam (Frieslan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất tại Công ty sữa cô gái Hà Lan - Hà Nam (Frieslan sẽ giúp ích cho bạn.