Đề tài: Thực trạng kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nhà tại Cômg ty Cổ phần kinh doanh nhà Hà Nội


MỤC LỤC
* Lời nói đầu
* Chương I: Một số vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
I. Khái niệm về chiến lược kinh doanh và những đặc điểm của nó
1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh
2. Đặc điểm của chiến lược kinh doanh
II. Nội dung của chiến lược kinh doanh - vai trò vị trí của nó trong hoạt động kinh doanh
1. Những yếu tố cấu thành của một chiến lược kinh doanh
2. Phân loại chiến lược kinh doanh
2.1. Chiến lược cấp công ty
2.2. Chiến lược cấp lĩnh vực kinh doanh
2.3. Chiến lược cấp tác nghiệp
3. Vai trò của chiến lược kinh doanh
4. Nội dung của quá trình hoạch đinh chiến lược kinh doanh
4.1. Xác định nhiệm vụ kinh doanh, mục tiêu chiến lược hiện tại
của doanh nghiệp
4.2. Đánh giá các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
4.2.1. Ảnh hưởng kinh tế
4.2.2. Ảnh hưởng xã hội, văn hóa, nhân khẩu và địa lý
4.2.3. Các ảnh hưởng luật pháp chính trị
4.2.4. Các ảnh hưởng Công nghệ
4.2.5. Ảnh hưởng cạnh tranh
4.3. Phân tích và lựa chọn chiến lược
* Chương II: Thực trạng kinh doanh và hoạt động hoạch định chiến lược kinh doanh tại Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Hà Nội
I . Những đặc điểm kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần kinh doanh nhà Hà Nội
1. Bộ máy tổ chức của công ty
1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty
1.2. Hệ thống xử lý thông tin của công ty
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
II. Thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh nhà hà nội
1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty
2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây
2.1. Kết quả sản xuất xây lắp các công trình
2.2. Doanh thu và lợi tức
2.3. Nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước
2.4. Thu nhập của CBCNV
2.5. Chi phí sản xuất kinh doanh
III. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh và hình thành nên chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh nhà hà nội§ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của công ty.
1. Ảnh hưởng luật pháp, Nhà nước
2. Ảnh hưởng kinh tế
3. Đối thủ cạnh tranh
4. Phân tích môi trường bên trong
IV. lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty
1. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty
2. Phân tích và lựa chọn chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty
V. Phân tích phương án kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh nhà Hà Nội
1. Nội dung, phương án kinh doanh của Công ty
1.1. Dự kiến kế hoạch 3 năm 2005-2007
1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
2. Đánh giá phương án sản xuất kinh doanh của Công ty
2.1. Mặt tích cực
2.2. Những thuận lợi, khó khăn và hạn chế của Công ty
2.2.1. Những thuận lợi cơ bản
2.2.2. Những khó khăn
2.2.3. Những hạn chế của công ty
* Chương III: Một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh nhà Hà Nội


§ Một số biện pháp và điều kiện để thực hiện chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty
1. Hoàn thiện các chính sách sản phẩm
2. Tìm kiếm các nguồn nguyên liệu rẻ, ổn định, đáp ứng yêu cầu chất lượng công trình xây dựng.
3. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
4. Đầu tư và đổi mới công nghệ, trang thiết bị
5. Tìm kiếm và phát triển nguồn lực tài chính lâu dài
6. Kiện toàn công tác đào tạo và tổ chức quản lý
* Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nhà tại Cômg ty Cổ phần kinh doan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh nhà tại Cômg ty Cổ phần kinh doan sẽ giúp ích cho bạn.