Đề tài: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XI MĂNG 406 THUỘC CÔNG TY 621

Luận văn dài 88 trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1
2 Mục tiêu nghiên cứu 1
1 Mục tiêu chung 1
2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
1.4.1 Không gian 2
1.4.2 Thời gian 2
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
2.1 Phương pháp luận 3
2.1.1 Sự cần thiết phải phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3
2.1.2 Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh 3 -x-
2.1.2.1 Ý nghĩa 3
2.1.2.2 Nhiệm vụ 4
2.1.3 Các khái niệm có liên quan 4
2.1.3.1 Hoạt động kinh doanh 4
2.1.3.2 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 4
2.1.3.3 Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5
2.1.3.4 Doanh thu 5
2.1.3.5 Chi phí 6
2.1.3.6 Lợi nhuận 6
2.1.3.7 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7
2.1.3.8 Tài liệu phân tích 9
2.2 Phương pháp nghiên cứu 9
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 9
2.2.1.1 Thu thập thông tin 9
2.2.1.2 Số liệu thứ cấp 9
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 9
2.2.2.1 Phương pháp so sánh 9
2.2.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn 11
2.2.2.3 Phương pháp cân đối 12
2.2.2.4 Phương pháp phân tích chi tiết 13
2.2.2.5 Điểm hòa vốn 13
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP XI MĂNG 406 THUỘC CÔNG TY
XÂY DỰNG 621 15
3.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp xi măng 406 thuộc
công ty xây dựng 621 15
3.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý tại xí nghiệp 16
3.2.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 16
3.2.2 Nhiệm vụ, chức năng từng phòng ban 18
3.2.2.1 Ban giám đốc 18
3.2.2.2 Ban tổ chức hành chính 19 -xi-
3.2.2.3 Ban kế hoạch 19
3.2.2.4 Ban kinh doanh 19
3.2.2.5 Ban kế toán tài chính 19
3.2.2.6 Phân xưởng Bình Minh 19
3.2.2.7 Phân xưởng Đồng Tâm 20
3.3 Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động của xí nghiệp xi măng
406 20
3.3.1 Đặc điểm hoạt động 20
3.3.2 Chức năng kinh doanh 20
3.3.3 Nhiệm vụ 21
3.3.4 Quy mô hoạt động 21
3.4 Đánh giá chung về tình hình xí nghiệp 21
3.4.1 Tình hình sản xuất chung của đơn vị 21
3.4.2 Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ xi măng theo thị trường qua ba
năm 2005-2007 21
3.5 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng sản xuất kinh doanh thời kỳ sắp tới của
xí nghiệp 23
3.5.1 Thuận lợi 23
3.5.2 Khó khăn 24
3.5.3 Phương hướng sản xuất kinh doanh thời kỳ sắp tới của xí nghiệp 24
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH CỦA XÍ NGHIỆP XI MĂNG 406 26
4.1 Phân tích tình hình doanh thu của xí nghiệp 26
4.1.1 Phân tích tình hình thị trường tiêu thụ 26
4.1.2 Phân tích chung tình hình tiêu thụ qua ba năm 2005-2007 31
4.1.2.1 Phân tích sản lượng thực hiện kế hoạch tiêu thụ qua ba năm
2005-2007 31
4.1.2.2 Phân tích sản lượng tiêu thụ thực tế qua ba năm 2005-2007 34
4.1.2.3 Phân tích tình hình doanh thu tiêu thụ từng mặt hàng 36 -xii-
4.1.3 Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình doanh thu 39
4.1.3.1 Nhân tố khách quan 39
4.1.3.2 Nhân tố chủ quan 40
4.2 Phân tích chi phí 42
4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí bất
thường 42
4.2.2 Chi phí sản xuất chung 43
4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 44
4.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của xí nghiệp 44
4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của xí nghiệp qua ba năm
2005-2007 45
4.3.2 Phân tích lợi nhuận của từng bộ phận 47
4.3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng 47
4.3.2.2 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh phụ 47
4.3.3 Phân tích một số chỉ tiêu với doanh thu thuần 47
4.3.4 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 49
4.3.4.1 Xác định đối tượng phân tích 52
4.3.4.2 Bằng phương pháp thay thế liên hoàn, ta xác định sự ảnh hưởng
lần lượt của từng nhân tố 52
4.3.5 Phân tích lợi nhuận năm 2007 trong mối quan hệ giữa lợi nhuận và chi
phí 55
4.3.5.1 Phân tích điểm hòa vốn 55
4.3.5.2 Phân tích lợi nhuận của xí nghiệp theo ứng xử chi phí 59
4.3.5.3 Phân tích đòn bẩy kinh doanh 60
4.4 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 61
4.4.1 Tỷ số doanh lợi 61
4.4.1.1 Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (doanh lợi tiêu thụ) 61
4.4.1.2 Tỉ suất lợi nhuận trên vốn tự có (ROE) 62
4.4.1.3 Lợi nhuận trên toàn bộ vốn 62 -xiii-
4.4.2 Hiệu quả sử dụng vốn 63
4.4.2.1 Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn 63
4.4.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 64
4.4.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 64
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP XI MĂNG 406 65
5.1 Tăng doanh thu tiêu thụ 65
5.1.1 Chính sách quảng cáo-tiếp thị 65
5.1.2 Chính sách đối với các đại lý trung gian 65
5.1.3 Mở rộng thị trường tiêu thụ 66
5.2 Tăng lợi nhuận 66
5.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 67
5.4 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 67
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
6.1 Kết luận 68
6.2 Kiến nghị 69
6.2.1 Đối với Xí nghiệp xi măng 406 69
6.2.2 Đối với nhà nước 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71


Xem Thêm: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp xi măng 406 thuộc công ty 621
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại xí nghiệp xi măng 406 thuộc công ty 621 sẽ giúp ích cho bạn.