Đề tài: Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Nam Sơn


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NAM SƠN


I.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH Nam Sơn

I.1.1. Thông tin chung về doanh nghiệp

I.1.2. Quá trình ra đời và phát triển công ty TNHH Nam Sơn

I.1.2.1. Lịch sử ra đời và sự thay đổi hình thức pháp lý của Nam Sơn

I.1.2.2. Các giai đoạn phát triển chính của Nam Sơn

I.2. Giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty TNHH Nam Sơn

I.2.1. Sản phẩm và dịch vụ

I.2.2. Công nghệ

I.3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NAM SƠN

II.1. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm

II.2. Một số chỉ tiêu tài chính

II.2.1. Hệ số sinh lợi doanh thu

II.2.2. Hệ số sinh lợi của tài sản (ROA)

II.2.3. Hệ số sinh lợi vốn chủ sở hữu


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NAM SƠN TRONG NHỮNG NĂM TỚI

III.1. Khách hàng và thị trường hiện tại của doanh nghiệp

III.2. Đối thủ cạnh tranh chính của Nam Sơn

III.3. Phương hướng phát triển của công ty TNHH Nam Sơn trong những năm tới

III.3.1 Chiến lược phát triển

III.3.2. Kế hoạch 3 năm (Từ năm 2010 - năm 2013)

III.3.3. Kế hoạch 10 năm (Từ năm 2013 – 2023)


THAY LỜI KẾT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Nam Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh và phương hướng phát triển của Công ty TNHH Nam Sơn sẽ giúp ích cho bạn.