Đề tài: Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại Công ty Vật tư Đường sắt Sài Gòn


MỤC LỤC​

PHẦN DẪN NHẬP

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN


1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

1.2 QUYỀN HẠN, CHỨC NĂNG V NHIỆM VỤ CỦA CƠNG TY

1.2.1 Quyền hạn

1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ

1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHNH ĐƯỜNG SẮT

1.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY

1.4.1 Sơ đồ tổ chức quản lý

1.4.2 Chức năng giữa các phòng ban

1.5 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN

1.5.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán

1.5.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty

1.6 CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIÊU THỤ

1.6.1 Mạng lưới kinh doanh

1.6.2 Phương thức thanh toán

1.6.3 Kế hoạch tổ chức tiêu thụ

1.7 GIỚI THIỆU VỀ CÁC NHÓM CHỨC DANH TRONG CÔNG TY

1.7.1 Nhóm các chức danh lãnh đạo công ty

1.7.2 Nhóm chức danh lãnh đạo phòng ban nghiệp vụ

1.7.3 Nhóm chức danh chuyên viên, nhân viên thừa hành

1.7.4 Nhóm nhân viên phục vụ, tạp vụ

1.7.5 Nhóm công nhân viên trực tiếp sản xuất


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

1. ĐẶC ĐIỂM NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

1.1 KẾT CẤU LAO ĐỘNG THEO GIỚI TÍNH

1.2 KẾT CẤU LAO ĐỘNG THEO ĐỘ TUỔI

1.3 KẾT CẤU LAO ĐỘNG THEO TRÌNH ĐỘ

1.4 KẾT CẤU LAO ĐỘNG THEO NHÓM NGHỀ

2. PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY

2.1 CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

2.1.1.Sơ đồ quy trình tuyển dụng

2.1.2 Quy trình tuyển dụng

2.2 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

2.2.1 Nhận xét

2.2.2 Kiến nghị

2.3 PHÂN TÍCH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

2.3.1 Tại sao phải đào tạo và phát triển nhân sự

2.3.2 Mục đích hoạt động đào tạo nguồn nhân lực tại công ty

2.3.3 Phương pháp đào tạo tại công ty

2.4. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

2.4.1 Nhận xét

2.2.2 Kiến nghị

3. TÌNH HÌNH LƯƠNG BỔNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

3.1 TÌNH HÌNH LƯƠNG BỔNG TẠI CÔNG TY

3.1.1 Nguyên tắc phân phối lương tại công ty

3.1.2 Hình thức trả lương

3.2 CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY

3.2.1 An toàn lao động – vệ sinh lao động

3.2.2 Khen thưởng – kỷ luật – giải quyết tranh chấp lao động

3.2.3 Thời gian làm việc và nghỉ ngơi

3.2.4 Phụ cấp

3.2.5 Bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế- phúc lợi

3.2.6 Công tác xã hội

4. BẦU KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY

4.1 CÁCH QUẢN LÝ CỦA CẤP TRÊN

4.1.1 Trực tiếp từ trên xuống

4.1.2 Truyền đạt thông tin qua người trung gian

4.1.3 Truyền đạt thông tin vượt cấp

4.2 ÁP LỰC CÔNG VIỆC, CÁCH GIẢI QUYẾT KHÓ KHĂN, MÂU THUẪN TRONG CÔNG TY

4.2.1 Áp lực công việc

4.2.2 Cách giải quyết khó khăn, mâu thuẫn trong công ty

4.3 ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆCCHƯƠNG 3: NHẬN XÉT CHUNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP


1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY

1.1 THUẬN LỢI

1.2 KHÓ KHĂN

2. HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG

3. BẦU KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC

4. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH


Xem Thêm: Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại Công ty Vật tư Đường sắt Sài Gòn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại Công ty Vật tư Đường sắt Sài Gòn sẽ giúp ích cho bạn.