Đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Lilama 10


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BẰNG CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP


1.1. NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC

1.1.1. Nhu cầu

1.1.2. Động cơ và động lực

1.2. Các nhân tố thức đẩy động lực làm việc của người lao động

1.2.1. Các nhân tố thuộc vào bản thân người lao động

1.2.2. Các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng tới người lao động

1.3. Các học thuyết và mô hình tạo động lực thường gặp

1.3.1. Học thuyết nhu cầu của ABRAHAM H. MASLOW

1.3.2. Học thuyết kỳ vọng của VICTOR VROOM

1.4. Lý thuyết tạo động lực cho người lao động bằng công cụ kinh tế

1.4.1. Tạo động lực cho người lao động bằng công cụ kinh tế trực tiếp

1.4.1.1. Tạo động lực bằng Tiền Lương và Thưởng

1.4.1.2. Tạo động lực bằng tiền thưởng

1.4.1.3. Tạo động lực bằng Cổ phiếu và tiền Hoa hồng

1.4.2. Tạo động lực cho người lao động bằng công cụ kinh tế gián tiếp

1.4.2.1. Đào tạo người lao động

1.4.2.2. Các hình thức phúc lợi cho người lao động


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG CÔNG CỤ KINH TẾ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty

2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức

2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức quản lý

2.1.3.3. Tổ chức bộ máy điều hành

2.1. 4. Chức năng, nhiệm vụ và chiến lược của Công ty

2.1.5. Thành tựu

2.2. Thực trạng về việc sử dụng công cụ kinh tế để tạo động lực cho người lao động làm việc trong Công ty cổ phần LILAMA10

2.2.1.Thực trạng về việc sử dụng công cụ kinh tế của Công ty

2.2.1.1. Thực trang về tiền lương trong Công ty

2.2.1.2. Thực trạng về tiền thưởng trong Công ty

2.2.1.3. Thực trang về công tác đào tạo trong Công ty

2.2.1.4. Thực trạng về công tác phúc lợi cho người lao động trong Công ty

2.2.1.5. Các quy định về thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của người lao động trong Công ty

2.2 2. Đánh giá tác động của công cụ kinh tế về động lực lao động của Cán bộ công nhân viên trong Công ty

2.2.2.1. Đánh giá tác động của tiền lương

2.2.2.2. Đánh giá tác động của tiền thưởng

2.2.2.3. Đánh giá tác động của đào tạo và phúc lợi tới động lực cho người lao động trong Công ty


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG CỤ KINH TẾ TRONG VIỆC NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA10

3.1. Chiến lược phát triển và kế hoạch thực hiện của Công ty trong thời gian tới

3.1.1. Chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tới

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế để nâng cao động lực lao động cho CBCNV Công ty cổ phần Lilama10

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện về lương

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện thưởng và tiền thưởng

3.2.3. Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và bồi dưỡng cho người lao động

3.2.4. Giải pháp về phúc lợi đối với người lao động

3.3. Các kiến nghị đối với Nhà nước và Công ty

3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước

3.3.2. Kiến nghị đối với Công ty


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện công cụ kinh tế nhằm nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại C sẽ giúp ích cho bạn.