Đề tài: Một số giải pháp nhằm tái cấu trúc Công ty TNHH Thái Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÁI CẤU TRÚC


I. Những lý luận chung về tái cấu trúc

1. Khái niệm tái cấu trúc

2. Sự cần thiết phải tái cấu trúc

II. Tái cấu trúc doanh nghiệp

1. Tái cấu trúc doanh nghiệp là gì

2. Lý do phải tái cấu trúc doanh nghiệp

2.1. Tái cấu trúc xuất phát từ các áp lực bên ngoài để thích nghi theo môi trường kinh doanh đã có những biến đổi

2.2. Tái cấu trúc xuất phát từ các áp lực bên trong để phù hợp theo quy mô tăng trưởng, phát triển của doanh nghiệp

2.3. Tái cấu trúc xuất phát từ cả hai luồng áp lực bên trong và bên ngoài tức là , để vừa chữa bệnh, vừa phòng bệnh

3. Những nội dung cần giải quyết khi tái cấu trúc

3.1. Tái cấu trúc giản đơn

3.2. Tái cấu trúc chuyên sâu

4. Các hoạt động chính khi tái cấu trúc

4.1. Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động

4.2 Điều chỉnh cơ cấu tồ chức bộ máy

4.3 Điều chỉnh cơ cấu thể chế

4.4 Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực

5. Một số sai lầm khi tái cấu trúc

5.1. Thiếu phương pháp và kế hoạch

5.2. Nôn nóng

5.3. Thực hiện tái cấu trúc mà không biết để làm gì hay là không xác đinh được mục tiêu


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THÁI NAM VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

I. Tình hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Thái Nam

1. Tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Thái Nam

1.1 Báo cáo tài chính khái quát trong 3 năm 2006-2008

1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008

1.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doan năm 2007

1.4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006

II. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo tài chính

1. Phân tích khái quát về tài sản ( bảng cân đối kế toán )

2. Phân tích khái quát về nguồn vốn ( bảng cân đối kế toán )

3. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản với nguồn vốn (bảng cân đối kế toán)

4. Phân tích biến động thu nhập, chi phí, lợi nhuận (bảng báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh)

III. Phân tích báo cáo tài chính qua các chỉ số tài chính

1. Nợ ngắn hạn

2. Các hệ số thanh toán

2.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh

2.2. Hệ số thanh toán bằng tiền

3. Chỉ tiêu luân chuyển tài sản

3.1. Chỉ tiêu luân chuyển hàng tồn kho

3.2. Phân tích chỉ tiêu luân chuyển khoản phải thu

3.3 Chỉ tiêu luân chuyển tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn)

3.4. Phân tích chỉ tiêu luân chuyển tài sản cố định

4. Phân tích chỉ tiêu luân chuyển vốn chủ sở hữu

5. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời

5.1. Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

5.2 Phân tích chỉ tiếu tỷ suất lợi nhuận trên tài sản

5.3 Phân tích chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

6. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thái Nam

IV. Cơ cấu tổ chức của 3 công ty thành viên

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty DDGVN

2.Cơ cấu tổ chức của Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Thịnh Đạt

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần phụ liệu và sơ sợi

V. Vì sao cần phải tái cấu trúc Thái Nam

1. Đa dạng hóa dòng sản phẩm

2. Đa dạng hóa thị trường

3. Nâng cao trách nhiệm với khách hàng


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH THÁI NAM VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HƠN

I. Định hướng phát triển sản xuất công nghiệp ở nước ta đến năm 2020

II. Chiến lược và mục tiêu phát triển của công ty trong giai đoạn 2009 – 2012

III. Các giải pháp và kiến nghị

1. Các giải pháp

1.1 Giải pháp về điều chỉnh cơ cấu tổ chức

1.2 Giải pháp về điều chỉnh cơ cấu hoạt động

1.3 Giải pháp về điều chỉnh cơ cấu thể chế

2. Một số kiến nghị

2.1 Về phía nhà nước

2.2 Về phía doanh nghiệp


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tái cấu trúc Công ty TNHH Thái Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tái cấu trúc Công ty TNHH Thái Nam sẽ giúp ích cho bạn.