Đề tài: Nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Nội thất Gia Long


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC


I : Những vấn đề cơ bản về NNL

1. Khái niệm NNL

2. Các yếu tố cấu thành NNL

3. Vai trò nguồn nhân lực

II: Quản lý NNL

1. Khái niệm về quản lý NNL

2. Nội dung quản lý NNL

2.1: Lập chiến lược NNL

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Vai trò của lập chiến nguồn nhân lực

2.1.3 Quá trình lập chiến lược nguồn nhân lực

2.2: Định biên

2.2.1: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực

2.2.2 : Phân công lao động và hiệp tác lao động

2.3: Phát triển nguồn nhân lực

2.3.1 Đánh giá sự thực hiện

2.3.2 Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực

2.4 Trả công cho người lao động

2.4.1 Những nhân tố quyết định đến việc trả công cho người lao động

2.4.2 Các hình thức trả công : Hiện nay thường có 2 cách trả công người lao động là trả công theo thời gian và trả công theo sản phẩm

3. Các yếu tố tác động tới quản lý NNL

3.1 : Môi trường bên ngoài

3.2 : Môi trường bên trong


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NNL TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA LONG

I: Giới thiệu chung về NNL tại công ty Gia Long

1. Qúa trình hình thành và phát triển

2. Định hướng phát triển NNL của Công ty

3. Cơ cấu tổ chức quản lý và cơ cáu NNL của Công ty

3.1: Cơ cấu tổ chức quản lý

3.1.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức & quản lý

3.1.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của các vị trí quản lý

3.2: Cơ cấu NNL

II: Thực trạng quản lý NNL Công ty TNHH Nội thất Gia Long

1. Thống kê cơ cấu NNL theo các chỉ tiêu

1.2 Cơ cấu nhân lực theo giới tính

1.3 Cơ cấu NNL theo độ tuổi

2. Thực trạng quản lý NNL

2.1 Thực trạng công tác lập chiến lược NNL

2.2 Thực trạng công tác định biên NNL

2.2.1 Công tác tuyển mộ , tuyển chọn nhân lực và biên chế nhân lực

2.2.2 Công tác hòa nhập người lao động

2.2.3 Công tác sắp xếp và bố trí lao động

2.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển NNL

2.4 Thực trạng công tác trả công người lao động

III: Đánh giá chung về công tác quản lý NNL

1. Những thành tựu

2. Những tồn tại


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NNL TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GIA LONG TRONG THỜI KỲ TỚI

I: Định hướng phát triển NNL cho Công ty TNHH nội thất Gia Long

II: Giải pháp và kiến nghị

1. Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực hợp lý

2. Xây dựng đội ngũ quản lý nhân lực có đủ chuyên môn nghiệp vụ

3. Tổ chức sắp xếp lại lao động

4. Liên tục đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho người lao động

5. Xây dựng và cải thiện môi trường làm việc lành mạnh

6. Giair pháp khuyến khích nhân viên


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Nội thất Gia Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực quản lý nguồn nhân lực cho Công ty TNHH Nội thất Gia Long sẽ giúp ích cho bạn.