Đề tài: Thù lao lao động tại đội sản xuất 2 - Công ty TNHH Minh Hà


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT 2 - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH HÀ


1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Minh Hà

1.1.1. Thông tin chung

1.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị

1.1.3. Thị trường và khách hàng

1.1.4. Đặc điểm về lao động

1.1.5. Đặc điểm về tài chính

1.2. Đánh giá thực trạng thù lao lao động tại đội sản xuất 2 - Công ty TNHH Minh Hà

1.2.1. Tình hình thù lao lao động tại Công ty TNHH Minh Hà

1.2.2. Thực trạng thù lao lao động tại đội sản xuất 2

1.2.2.1. Quỹ lương

1.2.2.2. Cách thức phân bổ lương từ Công ty đến đội 2

1.2.2.3.Phúc lợi

1.2.2.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao của đội sản xuất 2


CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HÌNH THỨC TRẢ THÙ LAO LAO ĐỘNG TẠI ĐỘI SẢN XUẤT 2- CÔNG TY TNHH MINH HÀ

2.1.Đánh giá tình hình trả thù lao tại đội sản xuất 2

2.2.Định hướng phát triển của Công ty TNHH Minh Hà

2.2.1.Định hướng chung

2.2.3.Định hướng về công tác thù lao lao động tại Công ty TNHH Minh Hà

2.3.Một số giải pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động tại đội sản xuất 2- Công ty TNHH Minh Hà

2.3.1.Kết hợp 1.2 và a.1: Hoàn thiện công tác chi thù lao cho người lao động

2.3.2.Kết hợp 1.2 với A.1: Hệ số công tác xét duyệt hệ số hạng thành tích

2.3.3.Kết hợp 1.1 với a.1: Hoàn thiện phương pháp xây dựng quỹ lương kế hoạch

2.3.4.Kết hợp 2.1 với A.2: Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lao động và sắp xếp lại cơ cấu lao động


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thù lao lao động tại đội sản xuất 2 - Công ty TNHH Minh Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thù lao lao động tại đội sản xuất 2 - Công ty TNHH Minh Hà sẽ giúp ích cho bạn.