Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH


1.1Lý luận chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.1Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.1.2. Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.1.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.2.1 Các nhân tố bên ngoài

1.2.1.1 Môi trường pháp lý

1.2.1.2 Môi trường chính trị, văn hoá- xã hội

1.2.1.3 Môi trường kinh tế

1.2.1.4 Môi trường thông tin

1.2.1.5 Môi trường quốc tế

1.2.2 Các nhân tố bên trong

1.2.2.1 Đặc tính về sản phẩm

1.2.2.2 Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm

1.2.2.3 Công tác đảm bảo nguyên vật liệu

1.2.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật

1.2.2.5 Tình hình tài chính

1.2.2.6 Lao động và tiền lương

1.3 Hệ thống về chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

1.3.1 Hiệu quả kinh doanh tổng hợp

1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

1.3.3 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định

1.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động

1.3.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế

1.3.5.1 Nộp ngân sách

1.3.5.2 Việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động

1.3.5.3 Phân phối lại thu nhập

1.3.6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


Chương II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

2.1 Giới thiệu chung về công ty

2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển

2.2 Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.2.1 Đặc điểm về tổ chức sản xuất

2.2.2 Đặc điểm tố chức bộ máy quản lý

2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

2.2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

2.2.3 Đặc điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên vật liệu và sản phẩm của công ty

2.2.3.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguyên vật liệu

2.2.2 Sản phẩm

2.2.4 Đặc điêm lao động trong công ty

2.2.5 Đặc điểm thị trường và khách hàng

2.2.5.1 Thị trường

2.2.5.2 Khách hàng

2.3 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

2.3.1 Đánh giá hiệu quả tổng hợp

2.3.2 Xét về hiệu quả theo chỉ tiêu sử dụng các yếu tố đầu vào

2.3.2.1 Hiệu quả sử dụng lao động

2.3.2.2. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính ( Hệ số nợ)

2.4 Hiệu quả kinh tế khác

2.4.1. Tạo thêm công ăn, việc làm cho người lao động đồng thời nâng cao đời sống người lao động

2.4.2. Các hoạt động xã hội khác

2.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2.5.1. Những kết quả đạt được của công ty TNHH quảng cáo và truyền thông Việt Nam

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.5.2.1. Nguyên nhân chủ quan

2.5.2.2 Nguyên nhân khách quan


Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

3.1 Những thuận lợi và khó khăn

3.2. Định hướng phát triển cảu công ty TNHH Quảng cáo và truyền thông Việt Nam

3.2.1. Mục tiêu phát triển

3.2.2. Phương huớng phát triển

3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

3.3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty

3.3.2.Tăng cường tạo vốn và nâng cao trình độ sử dụng vốn

3.3.3.Xây dựng bộ phận marketing mạnh về chuyên môn và nghiệp vụ

3.3.4. Đa dạng hoá sản phẩm và kinh doanh đa ngành

3.3.5 Giảm chi phí

3.4. Kiến nghị với nhà nướcKẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Quảng cáo và truyền thô sẽ giúp ích cho bạn.